skip to Main Content

Vragen aan College inzake opvang van wilde dieren in Westland en de kosten daarvan

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 januari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake opvang van wilde dieren in Westland en de kosten daarvan

 

Vraag 051 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is voor een goed dierenwelzijn in Westland. Met het groter worden van de groene zones, het creëren van een nieuwe watergangen, maar ook door de aanwezigheid van een 11 km lang duingebied neemt het aantal wilde dieren in Westland toe. Opvang van in problemen gekomen wilde dieren is dan ook belangrijk. In het verleden was niet duidelijk wie zich ontfermde over wilde dieren en was de opvang buiten Westland geregeld. Met de ook door onze fractie gewenste snelle komst van het nieuwe dierencentrum in Naaldwijk zal de opvang wellicht in Westland zelf kunnen plaatsvinden.

Westland Verstandig krijgt geregeld vragen over de opvang van wilde dieren.

De vragen zijn de navolgende:

  • Kan het College aangeven waar in problemen geraakte wilde dieren in Westland worden opgevangen?
  • Hoe zijn de kosten van die opvang geregeld?
  • Welke afspraken zijn er thans met de dierenambulances?
  • Hoe staat het met de voortgang van het Westlands dierencentrum en is de gemeente van plan, na realisering, daar de wilde dieren op te vangen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top