skip to Main Content

Vragen aan College inzake situatie rondom speeltuin wijk Zandevelt ’s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake situatie rondom speeltuin wijk Zandevelt ’s-Gravenzande

 

Vraag 633 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Eerder heeft Westland Verstandig al vragen gesteld omtrent de situatie in en rondom de speeltuin wijk Zandevelt in ’s-Gravenzande. De situatie is nog weinig veranderd. Omwonenden beklagen zich erover dat de speelplek niet meer de veilige speelplek is waar onbezorgd gespeeld kan worden door kinderen. Veelvuldig vinden er vernielingen plaats door oudere jongeren waarvoor voldoende speelplek is op het trapveldje en de skatebaan. Recent nog is de glijbaan bevuild. Er werd een foto gemaakt daarvan. Deze wordt bijgevoegd.

Het ontbreekt op de speelplek met toestellen aan een goede veilige indeling met voldoende verlichting. Er staat een lantaarnpaal die weinig verlichting levert, terwijl een deel van de speelplekken niet ideaal gesitueerd is en zich bevindt achterin de hoek vlakbij het verhoogde gedeelte met betonnen bankjes waar jeugd met scooters zit. Het tegelwerk vanaf de skatebaan tot de speeltoestellen is ook grotendeels kapot en opgepast moet worden dat kinderen niet vallen en daarbij een kwetsuur oplopen.

De vraag van de omwonenden is om de speelplek eens grondig aan te pakken, goed te bezien en opnieuw in te richten en een andere veiligere indeling te maken en de oudere jongeren te weren van de speelplekken voor de jongste kinderen. Daarnaast zou er ook meer toezicht moeten zijn om preventief het gebruik van alcohol en drugs ter plaatse te voorkomen. Op dat punt zouden wellicht verbodsborden neergezet kunnen worden.

Ook de basisschool J.F. Kennedy heeft er baat bij als de speelplek opnieuw wordt ingericht omdat de basisschool die speelplek doordeweeks gebruikt. Bijgevoegd worden een aantal foto’s en een voorbeeld van nieuwe speeltoestellen die elders in Westland gerealiseerd zijn en ook in de speeltuin Zandevelt prima kunnen worden neergezet.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  •  Is vorenstaande problematiek bij uw College bekend en zo niet, is het College bereid om mogelijkerwijs navraag te doen bij de omwonenden?
  • Is het College bereid om eventueel de hiervoor genoemde mogelijkheden te bezien en ook daadwerkelijk uit te voeren en zorg te dragen dat in Zandevelt weer veilig gespeeld kan worden, ook door de jongsten?
  •  Is het College bereid om het speelterrein te voorzien van een gewijzigde opzet zodat de jongste kinderen en de oudere jongeren los van elkaar ter plaatse kunnen zijn?
  • Is het College bereid om maatregelen te nemen tegen alcohol- en drugsgebruik ter plekke?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Back To Top