skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Verkeersoverlast Burgemeester Kampschöerstraat Monster

Vragen aan College inzake verkeersoverlast Burgemeester Kampschöerstraat Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

29 augustus 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verkeersoverlast Burgemeester Kampschöerstraat Monster

 

Vraag 740 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Burgemeester Kampschöerstraat te Monster en zij confronteren ons met het navolgende.

Ter hoogte van de nummers 45 tot en met 55 is er een steeds grotere toename merkbaar van verkeerstrillingen en verkeersgeluid en schade aan de woningen ten gevolge van met name vrachtverkeer. Diverse malen is al verzocht om maatregelen, maar tot nog toe is er niets gebeurd. Ook de wethouder is al ter plekke geweest en heeft beaamd dat er een probleem is, maar ook dat heeft niet geleid tot maatregelen.

Diverse maatregelen zijn denkbaar: auto’s van een bepaald gewicht zouden geweerd kunnen worden in de Burgemeester Kampschöerstraat, het volledige vrachtverkeer zou geweerd kunnen worden, de snelheid van 30 km zou gehandhaafd kunnen worden, het wegdek zou wellicht aangepast kunnen worden en de verkeerscirculatie van dat deel van Monster zou gewijzigd kunnen worden. Allemaal maatregelen die tot een betere situatie leiden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

–       Is het College bereid om voor dat deel van de Burgemeester Kampschöerstraat te bezien in hoeverre een einde gemaakt kan worden aan de overlast door trillingen en geluid en er verder geen schade meer zal optreden?

  • Is het College bereid om met de bewoners in overleg te treden over de concrete maatregelen die getroffen kunnen worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top