skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Verlichting Gemeentehuizen

Vragen aan College inzake verlichting gemeentehuizen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

22 juli 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verlichting gemeentehuizen

 

Vraag 728 2018-2022

Edelachtbaar College,

Al meerdere partijen hebben gevraagd hoe het zit met de verlichte gemeentehuizen in de avond en de nachtelijke uren. Onze fractie krijgt heel veel opmerkingen van inwoners die, zeker in het licht van het grote tekort wat de gemeente nu heeft, erop wijzen dat dit niet echt milieuvriendelijk is maar ook geldverkwisting. De vraag is om ofwel de lichten te doven ofwel een en ander een keer goed uit te leggen waarom het College meent dat ’s avonds en ’s nachts de lichten aan moeten zijn en blijven.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  •  Is het College bereid om het vorenstaande op korte termijn beet te pakken daar vragen vanuit de bevolking natuurlijk op een goede wijze moeten worden aangepakt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Back To Top