skip to Main Content

Vragen aan College inzake vermiste afvalcontainers

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vermiste afvalcontainers

 

Vraag 556 2018-2022

Edelachtbaar College,

In de afgelopen tijd is onze fractie een aantal keren benaderd door inwoners van Westland die hun afvalcontainerbakken missen omdat die dan gestolen zouden zijn. De gemeente wil echter alleen een nieuwe container geven als aangifte gedaan is bij de politie via DigiD en een proces-verbaal is opgemaakt. Echter de politie geeft steeds aan geen tijd te hebben om een proces-verbaal op te maken voor deze eenvoudige diefstal. Zonder kopie proces-verbaal wordt geen vervangende container gegeven. Dit klopt natuurlijk niet. De gemeente Westland zou haar beleid in deze moeten aanpassen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande gang van zaken bij het College bekend en zou in het kader van een goede serviceverlening naar onze burgers geen andere praktische oplossing aangeboden kunnen worden?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat tijdgebrek bij de politie om aangiftes af te wikkelen niet tot last van de burgers mag zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top