Vragen aan College inzake brandveiligheid van onder meer scootmobielen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake brandveiligheid van onder meer scootmobielen

 

Vraag 557 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van A-Capella waar op 11 juli jl. een informatiebijeenkomst gegeven is door de woningcorporatie Arcade Wonen. Aangegeven werd dat de huidige wet- en regelgeving met zich mede brengt dat voor de brandveiligheid scootmobielen en met name de accu’s van die voertuigen sedert 2012 voorzien moeten worden van een brandblusvoorziening. Arcade gaf aan dat de kwestie van de brandveiligheid van de accu’s van de scootmobielen al met de afdeling WMO besproken is en dat de gemeente aangaf dat zij in ieder geval hier geen taak had. De bezitters van de voertuigen zijn verantwoordelijk.

Arcade voelt zich ook niet geroepen om brandvoorzieningen te treffen zoals de wet dat blijkbaar voorschrijft.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande problematiek uw College bekend en heeft de afdeling WMO zich inderdaad op het standpunt gesteld dat dit geen taak voor de gemeente is, maar voor de bezitters van de scootmobielen?
  • Is het College bereid om in overleg met degenen die de scootmobielen van de gemeente gekregen hebben te overleggen hoe aan de wettelijke plicht voldaan kan worden?
  • Klopt het dat het College aan Arcade heeft aangegeven dat dit geen verantwoordelijkheid is van de gemeente?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter