Vragen aan College inzake Glasvezel buitenaf

Vragen aan College inzake Glasvezel buitenaf

  • 12 april 2019
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Glasvezel buitenaf

 

Vraag 689 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is weer benaderd door Glasvezel buitenaf die doende zijn het buitengebied van Westland en ook dus de Heenweg van glasvezel te voorzien. Blijkbaar wordt op dit moment overleg gevoerd met het College over het tot stand komen van een overeenkomst. Niet duidelijk is hoe de stand van zaken op dit moment is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College aangeven welke afspraken gemaakt worden met Glasvezel buitenaf, zulks teneinde te waarborgen dat het Westlands buitengebied en dus ook de Heenweg op korte termijn van glasvezel worden voorzien?
  • Kan de wethouder aangeven op welke wijze de gemeente Westland een en ander gaat faciliteren omdat het toch van groot belang is dat ook het buitengebied van Westland over een deugdelijk glasvezelnet komt te beschikken?
  • Is de wethouder bereid om de aansluitingsbereidheid in het buitengebied te gaan onderzoeken zodat op korte termijn stappen gemaakt kunnen worden tot daadwerkelijke aanleg?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter