Vragen aan College inzake komst openbaar toilet parkeerterrein slag Vlugtenburg en de plaatsing van een wisselautomaat

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake komst openbaar toilet parkeerterrein slag Vlugtenburg en de plaatsing van een wisselautomaat

 

Vraag 691 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door gebruikers van het parkeerterrein van slag Vlugtenburg en een aantal stakeholders over de thans bestaande situatie op het parkeerterrein Vlugtenburg. Heel even werd gebruik gemaakt van een mobiel pinapparaat. Daarna verdween dat weer en moet weer contant betaald worden. Een wisselautomaat ontbreekt, hetgeen nu al tot stagnatie leidt en ook tot verzoeken in de buurt om geld te wisselen. Dit lijkt niet nodig en bij het ontbreken van een pinautomaat hoort er een wisselautomaat te zijn, zeker op plekken als deze.

Daarnaast blijkt er wel een openbaar toilet te zijn bij de reddingsbrigade, maar niet beneden op het parkeerterrein, hetgeen ongewenst is. Op de kortst mogelijke termijn zal er op het parkeerterrein ook een toilet moeten komen omdat het ontbreken daarvan niet alleen tot lastige situaties leidt met gebruikers van het parkeerterrein, maar ook voor horecagelegenheden in de nabijheid die als openbaar toilet gebruikt worden hetgeen om meerdere redenen niet wenselijk is.

Eerder heeft de wethouder Zwinkels die over de toiletten gaat aangegeven dat de kosten van een toilet voor mensen met een beperking thans uitgerekend worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt er geen wisselautomaat geplaatst of een pinapparaat bij parkeerterrein Vlugtenburg?
  • Is het College bereid om een dergelijke wisselautomaat of pinapparaat alsnog te plaatsen?
  • Een toilet en eventueel ook een invalidentoilet op het parkeerterrein van Vlugtenburg hoort daar te zijn evenals dat het geval is op slag Beukel. Waarom wordt een dergelijk toilet daar niet geplaatst?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter