Vragen aan College inzake overlast Havenstraat / Kloosterlaan Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake overlast Havenstraat / Kloosterlaan Monster

 

Vraag 499 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een flink aantal bewoners uit het centrum van Monster in de buurt van de Kloosterlaan / Havenstraat die klagen over de overlast die hangmensen geven bestaande uit geluid, maar ook ramen ingooien zoals bij de Noviteit en waar absoluut geen handhaving in plaatsvindt. Meerdere keren hebben bewoners zich over de gang van zaken beklaagd, maar dat levert geen enkele verbetering op. Wanneer wordt hier iets aan gedaan en zodanig dat niet het probleem verplaatst wordt naar een andere locatie.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het hiervoor beschreven probleem bij het College bekend en waarom wordt daartegen geen actie ondernomen door ofwel inzet van politie ofwel inzet van BOA’s?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter