skip to Main Content

009 BOA’s

De Burgemeester/Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

20 augustus 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan de Burgemeester/het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad over BOA en/of BOA’s en vrijwillige politie

Geacht College,

In het coalitieakkoord zijn een aantal speerpunten van veiligheid opgesomd. Genoemd zijn onder meer het onderzoeken of aan BOA’s meer bevoegdheden kunnen worden toegekend en onderzoek naar het instellen van het korps vrijwillige-/reservepolitie, dit om te komen tot een geïntegreerd Westlands veiligheidteam.

Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen. Op 1 april 2010 is door het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving de circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar bekend gemaakt. Die circulaire wordt gemakshalve gevoegd bij deze schriftelijke vraag (bijlage 1).

Voorts wordt steeds meer de aandacht gevestigd op de zogenaamde vrijwillige politie. Wij voegen bij deze vraag een omschrijving van de taak van politievrijwilligers (bijlage 2). Dit betreft mensen die hart voor de maatschappij hebben en die het werk bij de politie zien als een plezierige afwisselende en belangrijke invulling van hun vrije tijd.

Bij Westland Verstandig roept dit thans de navolgende vragen op:

  • Is de Voorzitter van Uw College/het College bereid om uitgaande van de circulaire van 1 april 2010 in en na overleg met de politie meer vrijwillige en/of beroepshalve bijzondere of buitengewoon opsporingsambtenaren in te zetten zeker als het betreft de zogenaamde BOA openbare ruimte nu het beleid ten aanzien van het toekennen van politiebevoegdheden en handboeien aan BOA’s is verruimd?
  • Is de inzet van BOA’s naast de buurtpreventen zinvol en is het wellicht ook zinvol om de mogelijkheid te onderzoeken om eventueel BOA’s te allen tijde achter de hand te hebben voor het geval de inzet daarvan noodzakelijk is? Gedacht wordt hierbij aan extra veiligheidsmaatregelen waarbij herhaalde criminaliteit in bepaalde delen van het Westland en ook inzet bij evenementen.
  • Gevoelt de Voorzitter van het College/het College ervoor om ook de mogelijkheid te onderzoeken voor het invoeren van vrijwillige politie. Bestaat de bereidheid om daarover overleg te voeren met het OM, de politie en buurtpreventen?
  • Is het College bereid om eventuele kosten van opleidingen voor eventueel geïnteresseerden in vrijwillige politie te bekostigen?
  • Is de Voorzitter/het College bereid om bij de politie te bewerkstelligen dat voor het Westland enkele tientallen vrijwillige politiemensen worden opgeleid die indien nodig beschikbaar zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

A. Bongaards
P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top