skip to Main Content

033 Werkzaamheden

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

21 februari 2011

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake voetpad langs de Haagweg

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig wordt door een aantal burgers gewezen op de navolgende verkeerssituatie. Door de Gemeente Westland worden wegwerkzaamheden uitgevoerd langs de Haagweg tussen Monster en het Schelppad. Daar wordt ook het fietspad vernieuwd. Langs dezelfde route wordt thans ook een deel van de Westlandse Zoom ontwikkeld en gestart is inmiddels met nieuwbouw.

Voetgangers zijn gedwongen om op het fietspad te lopen. Dit betekent dat het fietspad gebruikt wordt door moeders met kinderwagens, kinderen en volwassenen, terwijl scooters vaak met flinke snelheid langs de wandelaars zoeven. Duidelijk is dat in de toekomst met alle nieuwe bouwplannen het alleen maar drukker gaat worden met voetgangers waardoor de kans op ongelukken zal toenemen. Tussen het Schelppad en de Orberlaan langs de Haagweg staan enige huizen waar wel een voetpad langs het fietspad is geplaatst, wat een stuk veiliger is.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen bij de fractie van Westland Verstandig:

  • Is Uw College op de hoogte van de vorenomschreven huidige situatie langs de Haagweg en is bij de planvorming en werkzaamheden rekening gehouden met voetgangers die zich willen verplaatsen parallel aan de Haagweg?
  • Is het mogelijk om op korte termijn ook langs het vorengenoemde stuk fietspad een voetpad te creëren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top