skip to Main Content

037 Subsidie VVV

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Den Haag, 20 december 2011

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake subsidie/geldelijke bijdrage VVV

Edelachtbaar College,

Bij de herijking van de subsidies is bepaald dat de VVV tot 1 januari 2013 de jaarlijkse subsidie blijft ontvangen van circa € 40.000,–. Tijdens de Begrotingsraad is aangegeven dat ook na 1 januari 2013 de VVV niet via subsidie, doch via de “post gebiedsmarketing” alsnog in aanmerking zou komen voor een financiële bijdrage. Bevestigd werd dat behoud van VVV Westland voor Westland van belang is. Recentelijk heeft VVV Westland bekend gemaakt dat zij het toch niet aandurft de huur van het huidige pand aan het Wilhelminaplein te verlengen en dat het er naar uitziet dat VVV Westland het Westland gaat verlaten.

Dit leidt bij onze fractie tot de navolgende vragen:

  • Heeft de VVV met uw College contact gehad over haar voornemen de VVV–vestiging in Naaldwijk op te heffen?
  • Is de VVV ermee bekend dat na 1 januari 2013 uw College de bereidheid heeft uitgesproken om in overleg met de VVV te bezien in hoeverre aanspraak gemaakt kan worden op een bijdrage uit de “post gebiedsmarketing”?
  • Wat doet uw College om VVV Westland in de huidige vorm voor Westland te behouden?
  • Is uw College bereid om alsnog in deze het initiatief te nemen om een gesprek aan te gaan met VVV Westland, zulks teneinde te bekijken in hoeverre vertrek kan worden voorkomen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top