skip to Main Content

041 Veiligheid bronzen beelden

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Den Haag, 27 januari 2012

Tel direct : 070 – 3383040
E-mail direct : info@duijsens.net

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake veiligheid bronzen beelden

Edelachtbaar College,

Recentelijk is het land opgeschrikt door de diefstal van het bronzen beeld van Simon Carmiggelt en zijn echtgenote. Naar verluid is er een toename te zien van de diefstal van bronzen beelden in de openbare ruimte in Nederland. Blijkbaar komt dat door de stijgende grondstofprijzen waaronder ook brons.

In Westland staan op diverse plekken bronzen beelden van aanzienlijke financiële- en kunstwaarde en de vraag is of deze beelden afdoende beschermd zijn tegen diefstal. Zeker nu ook publicitair veel aandacht besteed wordt aan dit soort diefstallen, zouden wij gaarne zien dat op de kortst mogelijke termijn verdere bescherming plaatsvindt.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is Uw College bereid om op korte termijn de op diverse plekken in de openbare ruimte aanwezige beelden in Westland te beschermen door deze uit te rusten met gps en een pen erin zodat voorkomen wordt dat deze beelden gestolen worden?
  • Wil Uw College onderzoeken welke andere maatregelen getroffen kunnen worden om diefstal te voorkomen en indien maatregelen mogelijk zijn, is Uw College bereid deze maatregelen te treffen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

C. Stolk-Persoon
P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top