skip to Main Content

040 Overval in Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Den Haag, 20 januari 2012

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake brute overval hedenochtend te Naaldwijk

Edelachtbaar College,

Hedenochtend is een brute overval gepleegd bij een invalide dame te Naaldwijk die ook gekneveld en naar verluid geslagen is. Blijkbaar zijn de overvallers ook gisteren al aan de deur geweest van de overvallen woning en daarvan is gisteren melding gedaan bij de politie. Desondanks is vanochtend toch hetgeen gisteren al te vrezen was geschied.

Recent is in het kader van het veiligheidsbeleid door de fractie van Westland Verstandig gewezen op de noodzaak meer preventief de politie in te zetten bij problemen rondom rondhangende overlast veroorzakende personen en overvallen zoals deze zich vanochtend heeft voorgedaan.

Dit leidt bij de fractie van Westland Verstandig tot de navolgende vragen:

  • Is de burgemeester bereid meer preventieve en betere maatregelen te nemen zoals het plaatsen van al of niet mobiele camera’s waardoor overvallers worden afgeschrikt omdat de pakkans bijna 100% wordt?
  • Is de burgemeester bereid op korte termijn in het overleg met het OM en politie te bezien welke concrete en effectieve maatregelen genomen kunnen worden om nog meer dan thans preventieve maatregelen te nemen zulks teneinde het veiligheidsgevoel van de Westlandse burgers te doen toenemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top