skip to Main Content

Aanvullende vragen aan College inzake in gebreke blijven EBS als openbaar vervoerder en de noodzaak van actie

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

6 september 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanvullende vragen in gebreke blijven EBS als openbaar vervoerder en de noodzaak van actie

 

Vraag 139 2022-2026

Edelachtbaar College,

Bijgaande artikel 42-vraag stelde de fractie van Westland Verstandig op 1 september jl.

bijlage artikel 42-vraag 139 EBS

Inmiddels worden we overstelpt met klachten van Westlandse inwoners die zich beklagen over het uitvallen van buslijnen van EBS waardoor ze zelf ernstig in de problemen komen. Ze halen geplande afspraken in ziekenhuizen niet, verbindingen in Den Haag en Rotterdam die niet kunnen worden gehaald omdat er geen bus is en zelfs zijn er inwoners die niet meer thuis kunnen komen vanwege het uitvallen van de buslijn.

Dit moet direct worden aangepakt en blijkbaar heeft de eerdere artikel 42-vraag nog geen afdoende effect gehad.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het vorenstaande voor het College aanleiding om direct met EBS contact op te nemen dat de huidige praktijken moeten stoppen en dat EBS moet zorgen voor het nakomen van haar verplichtingen door in ieder geval op tijd de bussen te laten rijden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top