skip to Main Content

Beschouwingen op 15 juli 2014 door Fractie Westland Verstandig

Beschouwingen op 15 juli 2014

door

Fractie Westland Verstandig

 

 

De algemene indruk van het College Werkprogramma:

 • weinig vernieuwend/praktisch geen nieuw beleid / vraag: Kan het College de nieuwe zaken benoemen?;
 • initiatiefloos/vaag keuzes/kraak noch smaak;
 • richtingloos: wel met mooie woorden over Greenport, sterke economie, aantrekkelijk Westland, veiligheid, dienstverlening, duurzaamheid, etc. zonder aan te geven welke concrete zaken door het College zullen worden gerealiseerd;
 • weinig concreet, althans geen concrete oplossingen voor de daadwerkelijke problemen. Geen goede keuzes. Prioriteiten liggen verkeerd.
 • geen realiteitsgehalte; alhoewel de titel van het programma ‘Nieuwe Realiteit’ anders doet vermoeden. Geen rekening wordt gehouden met de moeilijke financiële positie van de Westlandse ondernemers en de Westlandse burgers;
 • oude stokpaardjes zoals onder meer internationalisering, gebiedsmarketing worden weer gepresenteerd als “de oplossing” waar Westland op zou wachten;
 • te weinig burgerbelang, dat wil zeggen, echt doen wat de Westlandse burgers wensen; bruisende kernen/goede zorg/goede en prettige leefomgeving/veiligheid/minder parkeerruk in de woonwijken/minder overlast/geen onnodige handhaving (Molenslag/Alpaca)/oplossing van de echt problemen voor de burgers (verzakkingen De Lier, veiligheid Wateringen etc.) Veel burgerzaken blijven onbesproken.

Wat wij in zijn totaliteit missen in het programma is het serieus nemen van de Westlandse burger en meer vanuit het burgerbelang de gemeente besturen. Wat we nu zien, is een College wat vooral de Greenport (vele pagina’s in het College Werkprogramma) ziet als doel op zichzelf en bestuurders die daardoor vooral buiten Westland aan belangrijkheid denken te winnen. Op afstand worden vervolgens ook andere zaken ter hand genomen.

Uiteraard is het belangrijk dat gemeente Westland zich profileert maar de gemeente moet natuurlijk niet op de stoel van de ondernemers gaan zitten. Door dat wel te doen, wordt Westland niet beter omdat de gemeente op de stoel zit waar ze niet thuis hoort maar ook weinig kan uitrichten, en worden de echte problemen waar de burgers mee zitten niet goed en grondig aangepakt. Vandaar dat wij erbij blijven dat het burgerbelang boven gemeentebelang gesteld moet worden.

Het College Werkprogramma staat vol met holle frases:

Zo wordt de wens uitgesproken door het College om partijen bijeen te brengen, allianties te vormen, onderzoek te doen naar het vergroten van de verdiencapaciteit en de zoektocht naar nieuwe markten. Hoe dat moet gebeuren wordt niet vermeld? Hoe worden nieuwe bedrijven naar Westland gelokt? Door 1 miljoen aan marketing uit te geven. Allemaal fopspenen. Met de introductie van de Free Economic Zone? Hoe gaat het College daar vorm en inhoud aan geven?

Vaak worden richtingen aangegeven zonder aan te geven hoe het allemaal tot stand moet komen; het College wil een hoop nieuwe beveiligingscamera’s, waar Westland Verstandig het mee eens is, de bereikbaarheid optimaliseren, intensiveren bestaande relaties, het beïnvloeden van houdingen en gedrag verkeersdeelnemers, goede voorzieningen bushaltes maar de vraag hoe het allemaal moet gebeuren blijft in het ongewisse omdat iedere concrete invulling ontbreekt.

Ook is er nog enige humor te bespeuren:

 • het veelvuldige gebruiken van de woorden ‘cross-overs’ en ‘open armenbeleid’ als het gaat over de Westlandse missies naar China en Japan, etc.; nieuwe bedrijven, overleg met marktpartijen;
 • de introductie van een Free Economic Zone en de “Triple Helix Structuur” van de Zuidvleugel.

Met dit soort loze ‘kretologie’ win je terecht de sympathie van de burgers niet. Doe maar gewoon.

In het College Werkprogramma worden een aantal keuzes gemaakt. Met een aantal daarvan is Westland Verstandig het eens. Maar ook vaak verkeerde keuzes. Ook veel vage keuzes. Tenslotte ontbreken een aantal voor Westland en haar inwoners belangrijke zaken.

Ik loop dat hierna summier door.

Waar zijn we het ondermeer wel mee eens:

 • meer geld voor groenbeheer; de vraag is of de 1,1 miljoen euro voldoende is?;
 • we kunnen ons volledig vinden in het herstel van de 25%-regeling bij investeren bij sportverenigingen. Wel vinden wij dat ook cultuurverenigingen gebruik moeten kunnen maken van de regeling;
 • een Westlandagenda 2 en een MKB-investeringsagenda, waarbij het bedrijfsleven zelf een bijdrage levert. Hoe gaat dat gebeuren?

N.B.: waarom is de mandatering aan het College voor uitgaven aardwarmte nodig, zoals in het Raadsvoorstel wordt aangegeven? Wat houdt het voorstel van de ‘stuurgroep Westlandagenda’ in?;

 

 • we zijn het eens met het aanjagen van de Greenport Hortis Campus. Een dergelijke campus, mits goed opgezet, kan een forse meerwaarde voor Westland betekenen; dat vinden wij nou gebiedsmarketing!;
 • invoeren van een Westlandpas. Geen onderzoek zoals in College Werkprogramma staat. Zo snel mogelijk nu RIA met Ooievaarspas en Rotterdampas, ervaringsdeskundigen;
 • het invoeren van de Sociale Westlandagenda, alhoewel niet duidelijk is wat die agenda gaat behelzen en wat de financiële middelen zijn; Meer info graag vandaag;
 • het invoeren van een Westlands woonprogramma, waarbij het accent ligt op bouwen voor de Westlandse behoefte, betaalbare goede woningen, liefst in bestaande de dorpskernen;
 • prima vinden wij dat voor één boom er twee teruggepland worden. Dit moeten dan wel dezelfde bomen zijn van dezelfde omvang en grootte en als dat niet kan vergoeding van de economische/groen waarde. Anders is het een wassen neus;
 • investeren in enkele sportparken in Westland.

 

Waar zijn we het niet mee eens en maakt het College verkeerde keuzes:

Niet eens de zeventig handhavingsdossiers aanpakken; zeker in deze crisistijd zijn we niet voor handhaving maar meer voor maatwerk; de                   ambtenaren, die bezig zijn met handhaven, kunnen beter voor andere zaken worden ingezet;

Niet eens de extra 6-de wethouder kost de gemeente al ca. € 150.000,- op jaarbasis en nu zien we dat daar nog een ambtelijke ondersteuner bij moet van € 98.000,- per jaar. Een zesde wethouder kost derhalve € 250.000,-. De vorige periode zijn we begonnen met 4,5 wethouder en dat betekent inmiddels een verschil van € 375.000,-. Wars van de politieke realiteit besloot het oude College door te gaan maar dan moest een extra wethouder komen. Met deze centen hadden vele verenigingen gelukkig gemaakt kunnen worden. Dit is een apert verkeerde keuze van dit College;

Niet eens dat niet meer accent gelegd wordt op de terugkeer naar bruisende dorpskernen; uit het Rekenkamercommissie rapport bleek dat het vorige College de dorpskernen verwaarloosd heeft. Je zou dan denken dat dit College daar extra aandacht aan gaat besteden. Jammer dat dat niet gebeurt;

Niet eens met turbine windmolens;

Niet eens verder onbeheerst laten oplopen schuldenlast.

In de vorige collegeperiode hadden wij het al moeilijk met de € 400.000,- die jaarlijks naar Westland Marketing ging. Nu maakt het College het nog bonter. Aan positionering en internationalisering, Public Affaire (dit is weer een nieuw woord maar in feite gewoon weer de Westland Marketing) en allerlei andere zaken wordt jaarlijks vanaf 2015 resp. € 543.000,-, € 974.000,-, € 974.000,- en € 1.074.000,- uitgegeven. Ook wordt daarbovenop nog een subsidierelatie aangekondigd met Westland Marketing. Dit is natuurlijk onzinnig. Geldverkwisting. Dit moet echt anders. Westland Marketing moet door de bedrijven en inwoners geschieden. Voeg daarbij dat ook veel gemeentegelden besteed worden aan de propagandamachine voor het College zelf (via de media) dan is duidelijk dat het geld echt anders besteed moet worden.

In het College Werkprogramma worden te veel geldvragende onderzoeksopdrachten geformuleerd. De gelden, die daarmee gemoeid zijn, zijn vaak ‘verloren’ gelden. De ervaring met het centrum voor de Kunst en Cultuurweb ligt nog vers in het geheugen. Alle gelden werden aan externen besteed.

Ook vinden wij een aantal zaken vaag beschreven in het programma:

 • Duurzaamheid. Uiteraard ontzettend belangrijk maar hoe, wat en wanneer blijkt niet in ieder geval uit het nu voorliggende programma. Weliswaar hebben wij in de afgelopen periode een nota vastgesteld maar die dient nog concreet ingevuld te worden. Jammer dat in het programma daar niet op wordt ingegaan;
 • het winkelcentrum ’s-Gravenzande zal in september 2014 gaan starten. Er zijn drie deelgebieden aangewezen en gebouwd wordt in drie fases; de aanvankelijke plannen, waar de Raad mee akkoord gegaan is, zijn fors gewijzigd en met name de bebouwing aan de Langestraat blijft intact. De vraag is welke wijzigingen zijn doorgevoerd? Wat zijn de financiële consequenties voor de ontwikkelaar? Die zou daarmee een financieel voordeel binnenhalen; wordt gezegd: Verklaring? Hoe staat het met de 100 te bouwen appartementen?;
 • Honselersdijk is gepland voor 2018. Waarom duurt dat zolang? Is het niet mogelijk om de ontwikkeling van dat centrum te bespoedigen? Honselersdijk in er aan toe;
 • Ook dit College wil wederom niet aan afbouw van de gemeenteschuld doen. Weliswaar wordt erkend dat de schuld onaanvaardbaar hoog is maar nu de rente laag is, moet dat te dragen zijn. Dit is een redenatie die niet echt te volgen is. Voorts gaat ook dit College er weer vanuit dat de schuld aanmerkelijk zal gaan oplopen in de komende periode.

Wat ontbreekt:

 • geen aandacht is er voor Kunst en Cultuur; behalve de verwijzing naar de Cultuurweb. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Waar gaat de wethouder van Cultuur zich mee bezig houden als alles bij Cultuurweb ligt? Wij vinden dat hier de gemeente een taak heeft behouden; Eerste ervaringen van de grotere verenigingen zijn helaas niet positief. Zie vreemde gang van zaken rondom opvolging muziekschoolactiviteiten. Welke rol heeft het College hierin gespeeld en welke rol de Raad van Toezicht/Directie?
 • in 2011 hebben we aan herijking van de subsidies meer geld overgehouden dan voorzien. Dat geld zou weer terug naar de verenigingen moeten en ten onrechte gebeurt dat niet. We hebben gepleit voor een subsidiemogelijkheid ter compensatie van de OZB, die verenigingen moeten betalen. We zien daar niets van terug, terwijl toch de Westlandse verengingen piepen en knarsen onder het beleid van het vorige College? Waarom komt het College niet met een oplossing? Steeds is aangegeven dat er geen verenigingen mogen omvallen na de herijking; we zien daar niets van terug in het huidige programma. Waarom niet?;
 • wij missen concrete plannen over zorgwoningcomplexen in Westland;
 • voor wat betreft de transitie per 1 januari 2015 bevat het programma weinig nieuws. Uiteraard loopt het allemaal maar uiteindelijk zullen er wel concrete zaken moeten worden besloten. We zien bij veel andere gemeentes dat men daar kiest voor een zogenaamde dorpsondersteuner; dat is geen professional van buiten maar iemand die geworteld is in een bepaald dorp: die weet wat er speelt en het aanspreekpunt voor de zorghulpvragen. We denken dat dat een goede manier is om per dorpskern de nieuwe zorgtaak beet te pakken. Zeker in het begin;
 • wij missen ook een aantal concrete/kaders uitgangspunten die van belang zijn voor de zorg. Nu al vallen gaten zoals revalidatie, waarvoor GBW Westland en LPF Westland samen met Westland Verstandig recent een motie hebben ingediend. Er dreigen verzorgingshuizen te sluiten en worden bewoners gedwongen om buiten het Westland te gaan wonen. Wij vinden dat de gemeente aan de Westlandse burgers moet garanderen dat iedere inwoner recht heeft om in zijn eigen kern verzorgd te worden als hij zorg nodig heeft. Dat noemen we concrete uitwerkingen. Het College moet concrete plannen maken om in de verlate locaties Duinhof, Rozenhof en Sonnevanck zorg te gaan regelen eventueel in overleg en samen met Zorgkantoren, zorgaanbieders, Westlandse bedrijven/bewoners;
 • onjuist vinden wij de weergave van de situatie rond het gemeentehuis in De Lier. Voor zover wij weten is de koopovereenkomst nog steeds niet definitief en is de ontwikkeling alleen afhankelijk van de verkoop van 80% van de woningen/winkelruimten;
 • wij missen ook een hoofdstuk ‘Integriteit’; na de vorige collegeperiode en de zaken die nog steeds niet afgedaan zijn, vinden wij dat de Westlandse burgers recht hebben op een integer bestuur en dat ook deugdelijke regels over de integriteit worden opgesteld en nageleefd;
 • wij missen een standpunt van het zwembad De Hoge Bomen. Wij willen dat behouden;
 •  wij missen ook een duidelijke visie op het winkelgebeuren in het Westland; Westland Verstandig meent dat uitbreiding met de Tuinen in Naaldwijk, los van de locatie en de terechte bezwaren van omwonenden, met ongeveer 1/3 van dat gebied consequenties heeft voor de overige centra in het Westland. In plaats van steeds nieuwbouw zou een betere invulling en kwaliteitsverbetering van de bestaande winkelgebieden prioriteit moeten hebben. Waarom niet opgenomen in het College Werkprogramma?;
 • wat wij missen in het programma is de voorgenomen bouw van twee nieuwe gemeentehuizen. Recentelijk heeft de wethouder in een memo nog aangegeven dat een kredietbesluit door de Raad genomen zal moeten gaan worden; vele ambtenaren zijn bezig met die plannen. Blijft dit College voor de DBFMO-constructie kiezen? Uiteraard vinden wij de bouw van twee gemeentehuizen nog steeds onzinnig en we zullen ons daartegen blijven verzetten. De inschrijvers zijn nu de twee bouwplannen aan het tekenen en zullen begin 2015 met prijsaanbiedingen komen. Wij stelden daarover recent nog vragen.

Niet duidelijk is of de 4x€ 30.000,- voor de waterrecreatie bestemd is voor toiletten, picknicktafels, etc. of ook voor onderzoeken. Wij zijn natuurlijk voorstander van het eerste. Doe daadwerkelijk iets met de centen en steek deze niet in loze onderzoeksopdrachten.

Het College Werkprogramma maakt geen duidelijke keuze wat het College met de ambtelijke organisatie wil. Weliswaar wordt weer een aanvullend bezuinigingsbedrag voor de ambtelijke organisatie ingevuld omdat dat nodig is voor een sluitende begroting maar op die wijze moeten we toch niet werken. De omvang van de ambtelijke organisatie komt steeds aan de orde als er andere problemen zijn: gemeentehuis te duur: verlaging fts’s 650-550. Begroting sluit niet: bezuiniging van 2 miljoen euro. Dit is een stuurloos beleid. We zouden toch andersom moeten beredeneren en de vraag moeten beantwoorden welke ambtelijke organisatie heeft Westland nodig en van daaruit dan concrete plannen maken. We hebben het idee dat dat nu wel lukraak gebeurd zonder deugdelijk beleid. Er kan meer bezuinigd worden op de ambtelijke organisatie. Nog steeds lopen er veel externen rond in het gemeentehuis. Hoeveel personen?

Over regisserende gemeente lezen we niet meer in het College Werkprogramma. Doen we dat niet meer?

In het verleden hebben we samen met de VVD opgetrokken voor wat betreft een geringere stijging van de OZB. Blijkbaar gaat het College door op de oude weg. Enkel wanneer het economische tij keert, is het College bereid om daar eventueel op terug te komen. De vraag is natuurlijk wanneer de economische betere tijden daadwerkelijk er zijn.

We vinden het prima dat het industrieterrein Teylingen in ’s-Gravenzande wordt ontsloten. Een oude belofte wordt nagekomen. Terecht ook wordt nu in het programma aangegeven dat dit dan ook de ontsluiting van het Waelpark wordt. De vraag is hoe de kosten verdeeld worden tussen de gemeente en de ONW B.V.?

Het vorige College heeft met het accommodatiebeleid zitten tobben en in feite is er nog niets bereikt op dat punt. Wij menen dat het accommodatiebeleid in zijn algemeenheid niet tot lastenverhogingen bij verenigingen mag leiden. De ingeplande bezuiniging achten wij dan ook geen goede zaak en nogmaals het College moet andere keuzes maken.

Kort en goed wij hebben kennisgenomen van het College Werkprogramma en wij vinden niet dat dit College Werkprogramma de leidraad moet worden voor de begroting. Het Raadsbesluit zoals nu geformuleerd, kunnen we dan ook niet steunen. Hetzelfde geldt voor de 1e actualisatie 2014 (2.2) en de weerstandsratio en vrijval (2.4). Daarvoor worden teveel verkeerde keuzes gemaakt, worden zaken ten onrechte niet vermeld en worden ze door dit College niet als belangrijk gezien en wordt geen enkele richting gegeven aan de komende vier jaar.

Tenslotte het memo over de eerste 10 risico’s: doornemen met wethouder? Onder meer nr. 10 SOK Honderdland. Wij verzoeken om overzicht alle risico’s aan de Raad te verstrekken. Voorts zelfde gegeven over afgelopen 3 jaren.

Dekking met dividend Westland Infra. Gaarne uitleg over ‘verhoging’ dividend. Jaarlijks verhoogt Westland Infra nog steeds de tarieven fors?: koekje van eigen deeg Westlandse ondernemers/burgers?

Tenslotte bestaat de behoefte om op vergelijkingsbasis politieke en financiële keuzes te maken, zeker gezien de komende decentralisatie. Behoefte bestaat om echt bij te sturen gezien de grote onzekerheid op economisch terrein. Dat vinden we niet terug in het College Werkprogramma. Onze fractie wil graag het beste voor de burgers en ondernemers in Westland bereiken. Ook dat de Westlandse ondernemers zoveel mogelijk werkopdrachten van de gemeente krijgen. Dit College Werkprogramma is niet de goede weg. Wij willen het anders en beter. Daar zullen we ons de komende periode voor gaan inzetten in het belang van de Westlandse inwoners.

 

Back To Top