skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake vaststelling Provinciale Staten van Zuid-Holland op 9 juli 2014 van de visieruimte en mobiliteit (VRM)

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake vaststelling Provinciale Staten van Zuid-Holland op 9 juli 2014 van de visieruimte en mobiliteit (VRM)

Vraag 020 2014-2018

Edelachtbaar college,

De Provinciale Staten heeft op 9 juli 2014 de zogenaamde Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) vastgesteld. De Provincie geeft daarmee op de hoofdlijnen sturing aan de Ruimtelijke Ordening.

Bij deze vraag voeg ik de toelichting alsmede de belangrijkste van de tabellen voor woningbouwlocaties en bedrijventerreinen die betrekking hebben op Westland.

Voor Westland zijn voor een aantal overigens allang “bestaande” woningbouwlocaties ingepland waarbij steeds ook het aantal hectaren genoemd wordt. Monster Noord is echter slechts met een oppervlakte van 5 ha. opgenomen. Wat betreft de bedrijventerreinen is voor Westland ingepland Honderland fase 2 voor 22-45 ha.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Waarom is de Raad niet geïnformeerd over het standpunt van Provinciale Staten over de Visie Ruimte en Mobiliteit?
  • Voor Monster Noord is slechts 5 ha. meegenomen: betekent dit nu dat Monster Noord, zijnde het deel tussen globaal gezegd het benzinestation en het schelpenpad, niet door de Provincie wordt meegenomen als voorziene woningbouwlocatie? De geplande 5 ha. is dat het gedeelte schuin tegenover het benzinestation richting centrum Monster, waar nu nog de tuinbouwbedrijven zijn het zogenaamde Watergat?;
  • Indien juist is dat Monster Noord, in het kader van de Westlandse Zoom, niet ontwikkeld kan worden, wat betekent dat dan voor de financiële situatie nu de gemeente immers daar dure tuinbouwgrond heeft gekocht en vervolgens geen invulling kan geven aan de voorziene woningbouwplannen? Eerder heeft de gemeente een “schade” van 30 miljoen euro voorzien. Is dit nog steeds correct?;
  • Waarom heeft uw College destijds wel deze gronden verworven terwijl er nog geen duidelijkheid van de zijde van de Provincie bestond dat deze ook bebouwd konden gaan worden?;
  • Zijn de overige door de Provincie aangewezen woningbouwlocaties conform de eerdere planningen van de gemeente met betrekking tot de Westlandse Zoom? ONW etc. wel opgenomen?;
  • Wat betreft de bedrijventerreinen is enkel Honderdland fase 2 aangewezen als grote “bouwlocatie”. Betekent dat nu dat andere voorziene locaties groter dan 3 ha. niet ingevuld kunnen gaan worden en wat betekent dit voor de ontwikkeling van de Westlandse Zoom, waarin toch percelen zijn aangewezen als bedrijventerrein zulks teneinde de exploitatie sluitende te krijgen?;
  • Heeft uw College ook een zienswijze ingediend tegen de concept visie en is het College bereid om, als er zienswijzen/pleitaantekeningen zijn ingediend, om deze bij de beantwoording van deze artikel-26 vragen te voegen?

Stedelijke ontwikkelingen buiten BSD

De fractie van Westland verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
u.e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

 

Back To Top