skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake initiatief bewoners tot zelf exploitatie restauratie aanleunwoningen Pijletuinenhof.

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake initiatief bewoners tot zelfexploitatie restauratie aanleunwoningen Pijletuinenhof.

Vraag 019 2014-2018

Edelachtbaar College,

Inmiddels is onze fractie benaderd door bewoners van de aanleunwoningen behorende bij de Pijletuinenhof in Naaldwijk. Behalve de ergernis aan de huidige onderhoudssituatie van het complex waar de Pijletuinenhof gevestigd was is er nog het navolgende probleem. Vanuit de aanleuningwoningen is het initiatief opgepakt om zelf de recreatieruimte behorende bij de Pijletuinenhof te gaan exploiteren in zoverre dat daar dan koffie en kleine hapjes genuttigd kunnen worden door ca 100 bewoners van de hierna te noemen woningen. De bewoners van de aanleunwoningen willen dat zelf regelen en organiseren. Daartoe zijn plannen gelanceerd. Echter de betreffende bewoners worden eenvoudig weg naar Camelot verwezen terwijl Camelot het initiatief ofwel niet ondersteunt ofwel aangeeft geen interesse te hebben.

Het gaat om 46 bewoners van de aanleunwoningen en de bewoners van de woningen van de hervormde kerk, totaal circa 100 in getal. Careijn is van oordeel dat zij koffie en hapjes moeten gaan nuttigen op Woerdblok. Dit is natuurlijk veel te ver voor de meeste bewoners.

Het is om die reden dat wij de navolgende artikel 26 vraag stellen:

 

  • Is het College bereid om te bemiddelen tussen Careijn, Camelot en de bewoners om alsnog voor elkaar te krijgen dat zij via een zelfwerkzaamheid alsnog de restauratie dan wel een gedeelte daarvan zelf kunnen gaan exploiteren ten behoeve van vorenstaande doelen?
  • Is uw College bereid om op Careijn de nodige druk uitoefenen dat zij alsnog dit soort initiatieven ter harte neemt en niet van bewoners verlangt dat zij helemaal naar het Woerdblok gaan; Immers de bewoners kunnen ook niets aan de verhuizing van de Pijletuinenhof doen en die bewoners zijn tientallen jaren lang wel “trouwe klanten” geweest van de Pijletuinenhof.
  • Is uw College bereid om dit soort initiatieven in de toekomst te faciliteren en positief tegemoet te treden daar dit soort initiatieven grote waardering vanuit de gemeente moeten krijgen.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,
P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top