skip to Main Content

Motie oproep zorg

Motie oproep aan alle gemeenten in Nederland om op te komen voor ouderen, degenen die zorg nodig hebben en de kwetsbare burgers

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 van het Reglement van Orde

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 4 maart 2014;

In overweging nemende:

dat gebleken is dat op het gebied van de zorg op dit moment grote onrust bestaat bij ouderen, zorgbehoevenden en vooral de kwetsbare burgers;

dat zij met vele vragen zitten waarop geen antwoorden gegeven kunnen worden;

dat nu al een afbraak te zien is van de kwaliteit van de zorg;

dat het sluiten van verzorgingshuizen, de publieke aandacht die die sluiting teweeg brengt en maatregelen in de bedrijfsvoeringen van instellingen zoals Middin en Careyn die onrust alleen maar laten toenemen;

dat de landelijke politiek er voor gekozen heeft om te bezuinigen over de ruggen van kort gezegd de kwetsbare burgers opdat daar waarschijnlijk het meeste geld op de meest korte termijn te halen valt;

dat recentelijk nog door de partijen CDA, PVDA, VVD, D66, ChristenUnie en SGP ingestemd is met de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl diezelfde partijen naar het zich laat aanzien zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer mee zullen gaan met overheveling van de AWBZ naar de WMO met de nodige gevolgen van dien.

dat weliswaar de Vereniging Nederlandse Gemeenten enig verzet pleegt en recentelijk nog daarvan heeft doen blijken, doch dat gaat niet ver genoeg;

dat het om verkeerde bezuinigingen gaat en op gemeenteniveau het bezwaar bestaat dat daar waar de meeste aandacht naar dient uit te gaan –de kwetsbare burger- “het kind van de rekening” is;

dat de Raad van de gemeente Westland een duidelijk signaal wil afgeven richting landelijke politiek dat dit verkeerde maatregelen zijn en dat als er al bezuinigd moet worden, dat op een andere wijze zal moeten geschieden;

dat ook de datum van invoering van de maatregelen natuurlijk op veel te korte termijn plaatsvindt, hetgeen inmiddels ook al door de Raad van State geconstateerd is. Toch al valt te voorzien dat die datum geheel of gedeeltelijk zal worden opgeschoven;

De Raad verzoekt dan ook:

 

  1. het College opdracht te geven aan de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Minister-president, de betrokken minister en staatssecretaris een brief uit te zenden waarin wordt aangegeven dat bezuinigingen op de kwetsbare burger, degenen die zorg nodig hebben en ouderen een verkeerde wijze van bezuinigen is;
  2. voorts degenen die aangeschreven worden te verzoeken te bezien of de thans genomen bezuinigingsmaatregelen ook op een andere wijze ingevuld kunnen worden waarbij met name de kwetsbare burger ontzien wordt;
  3. eveneens aan degenen die aangeschreven worden te verzoeken ernstig in overweging te nemen om de datum van 1 januari 2015 op te schuiven totdat er meer duidelijk is over de praktische gevolgen van de overheveling van taken;
  4. tenslotte uw College te verzoeken de inhoud van deze motie en de brief zoals deze verzonden gaat worden aan alle 406 gemeenten van Nederland te zenden met het verzoek eveneens een dergelijke brief aan degenen die aangeschreven zijn te verzenden;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

 

P.J.L.J. Duijsens

 

Back To Top