skip to Main Content

Persbericht inzake begroting 2015-2018

Persbericht

 

Westland Verstandig tegen begroting 2015-2018

–      Te weinig burgerbelang

–      Te grote risico’s

–      Te veel luchtfietserij

–      Te veel geldverkwisting

–      Te veel verkeerde keuzes

 

De gemeenteschuld loopt in deze begroting op tot € 470.000.000,–. Tot en met 2014 is de schuld € 50.000.000,– hoger uitgevallen dan het College eerder opgaf. In plaats van € 350.000.000,– € 400.000.000,–. De reden: een te optimistische blik op grondverkopen. In deze begroting 2015-2018 worden opnieuw te rooskleurige op niets gebaseerde grondverkoopresultaten opgenomen. Dit is zeker het geval als de te hoge grondwaarden niet nu worden afgewaardeerd. Gevolg: de gemeenteschuld zal nog veel hoger oplopen. Risico’s: rente kan stijgen, schulden moeten afgelost worden, straks kan Westland niet meer investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Burgers betalen de rekening. Problemen worden doorgeschoven naar de volgende generatie.

 

Dit alles maakt deze op drijfzand gefundeerde begroting voor Westland Verstandig onacceptabel. Dit moet echt anders en beter. Centen van de burgers moeten beter besteed worden.

 

Als een reële begroting wordt opgesteld, geen financiële ruimte nu voor bouw van twee gemeentehuizen, Westland Marketing etc.

 

Andere keuzes:

 • Geen € 50.000.000,– voor twee nieuwe gemeentehuizen: Raad moet nog krediet geven. Stoppen kan nog steeds; Plannen nu al vertraagd tot zomer 2017;
 • Geen € 3.500.000,– Westland marketing;
 • Geen € 10.000.000,– voor ambtelijke organisatie en inhuur externen;
 • Geen € 1.400.000,– voor kosten propaganda Collegeleden (o.m. Westland Report en (te grote) communicatieafdeling);
 • Geen € 740.000,– voor College en Raad;
 • Geen € 1.400.000,– voor extra wethouders;

Wat wil Westland Verstandig:

Burgers en bedrijven minder belasten in deze crisistijd: OZB niet verhogen en geen jaarlijks fors stijgende tarieven Westland Infra, nu verrijkt de gemeente zich over ruggen van burgers en ondernemers door hogere dividenduitkering Westland Infra.

Naast aflossing deel schulden, geld besteden aan o.m.:

 1. Concrete zorgknelpunten: nachtapotheek, opvang revaliderende personen, oudere Westlanders opvangen in hun eigen kern, voorzieningen mantelzorgers;
 2. Openhouden zwembad De Hoge Bomen/herinvoering schoolzwemmen;
 3. Aandacht voor het woongenot van de Westlandse burgers door beter groenbeheer, betere parkeermogelijkheden en beter toewijzingsbeleid vrijkomende woningen, bestrijden verpaupering Westland;
 4. Behoud van de bestaande cultuurorganisaties;
 5. Voorkomen huurverhogingen voor onze verenigingen;
 6. Concrete maatregelen duurzaamheid van Westland te vergroten, zoals ecologische moestuinen op braakliggende gemeentegronden;
 7. Afwaardering bouwgronden;

 

Zie onze volledige Raadsbijdrage en onze –moties en –amendementen www.westlandverstandig.nl;

Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

(tel. 06-53401068)

 

Back To Top