skip to Main Content

Vragen aan College inzake beantwoording brieven door de gemeente Westland/praktische oplossing niet-parkeren

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake beantwoording brieven door de gemeente Westland/praktische oplossing niet-parkeren

Vraag 384 2014-2017

Edelachtbaar College,

Één van onze burgers beklaagt zich er weer over dat hij geen antwoord krijgt op zijn brief gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland. De geanonimiseerde brief voeg ik bij. Waarom gebeurt dit toch frequent? Burgers moeten serieus genomen worden en moeten in ieder geval een antwoord krijgen op hun brieven.

Daarbij komt dat de problematiek zoals wordt aangestipt in de brief ook praktisch oplosbaar is. De wethouder heeft eerder aangegeven dat de berm volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad / Raad van State niet meer tot de weg behoort en dus geen parkeerverbod kan worden opgelegd, maar wel is het mogelijk dat de gemeente op haar eigendom fysieke obstakels aanbrengt zoals het leggen van keien etc. Elders in de gemeente is dat toch ook het geval en ook particulieren doen dat in grote mate.

De leidt tot de navolgende vragen:

  • Waarom wordt de brief van 3 april 2016 niet beantwoord en wacht deze inwoner van Westland op de reactie?
  • Waarom wordt niet via feitelijke beletsels verhinderd dat er geparkeerd wordt op stroken grond die daarvoor eigenlijk niet geschikt zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage artikel 42-vraag 384 inz. parkeren Haagweg Schelpenpad

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top