skip to Main Content

Vragen aan College inzake Bloemenstraat Poeldijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

 

11 mei 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Bloemenstraat Poeldijk

 

 

Vraag 871 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Bloemenstraat in Poeldijk. Diverse malen hebben de bewoners geklaagd over de te drukke Vredebestlaan ook in het voorste stuk, dus naar de Casembrootlaan toe. Met name te hard rijden, terwijl het een 30 km-zone is, en vrachtwagens geven een hoop onrust en overlast, terwijl ook de verkeersveiligheid in gedrang komt.

Door de realisering van de nieuwe Van Ruyvenlaan zou de Vredebestlaan toch beter ontsloten gaan worden en dat betekent alleen dat het verkeer even door moet rijden naar de nieuwe aangelegde wegen. Blijkbaar lukt dat laatste niet.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om eventueel verdergaande verkeersmaatregelen te nemen waardoor het gebruik van de nieuwe wegenstructuur in het Boomawateringgebied wordt gestimuleerd?
  • Welke maatregelen zijn daarvoor nodig?
  • Te hard rijden kan ook op een andere wijze worden opgelost. Is het College bereid om dat te doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top