skip to Main Content

Vragen aan College parkeren De Ranken fase 1 Kwintsheul

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

14 mei 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake parkeren De Ranken fase 1 Kwintsheul

 

bijlage artikel 42-vraag 872 parkeren De Ranken schets

Vraag 872 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een aantal bewoners van De Ranken fase 1 te Kwintsheul. Ondanks het feit dat de wijk pas nieuw is, zijn er nu al problemen met parkeren. Er heeft al overleg plaatsgevonden met de gemeente, maar dat heeft niet tot enig bevredigend resultaat geleid. Het gaat om de straten De Wijngaard, de Druivenmuur en De Ranken.

Vanuit de buurt zijn ook een aantal suggesties gedaan om het aantal parkeervakken te doen toenemen. Die oplossingen waren onder meer eventueel de 9 vakken langs de Wijngaard aan te passen zoals op bijgaande schets is aangegeven, eventueel verkeersmaatregelen nemen door eenrichtingsverkeer voor de Wijngaard te bepalen of door een strookje grond tussen de Wijngaard en de Sonnehoeck te gebruiken om daar schuine vakken te creëren en daardoor blijft de weg een tweerichtingsweg. Er zijn plannen in de pijplijn om de groenstrook anders in te gaan richten, maar wellicht kan de wens van deze bewoners worden meegenomen.

In ieder geval lijkt het onze fractie dat met de bewoners van fase 1 die zich verenigd hebben, overleg gevoerd gaat worden hoe deze problematiek kan worden opgelost. Het is natuurlijk wel wrang te constateren dat zelfs in zo’n nieuwbouwwijk al op heel korte termijn parkeerproblemen zich gaan voordoen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande problematiek uw College bekend en is het College bereid om hernieuwd overleg te gaan voeren met de bewoners om te komen tot een voor hen goede oplossing voor het parkeerprobleem?
  • Is het mogelijk om eventuele andere plannen voor de betreffende buurt zoals die nu in de pijplijn zitten even on hold te zetten totdat meer duidelijk is over de uitbreiding van parkeermogelijkheden ter plekke?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top