skip to Main Content

Vragen aan College inzake budgetoverschrijdingen in het sociaal domein

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

22 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake budgetoverschrijdingen in het sociaal domein

 

Vraag 775 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Het College komt plotsklaps met een budgetoverschrijding op het sociaal domein van € 6.242.000,– waarvan € 3.9 miljoen veroorzaakt zou zijn door de stijgende kosten van de Jeugdzorg. Het College geeft aan “dat zij met de gemeenteraad in gesprek gaat om te zoeken naar maatregelen om deze kostenstijging om te buigen”. Zie persbericht.

  • Aangegeven wordt dat het nadeel op Jeugdzorg € 3.9 miljoen is, maar dat is een saldo bestaande uit een overschrijding van de begroting in 2019 met ruim € 7.9 miljoen waarop dan een aftrek komt een meevaller via het Gemeentefonds en een opname uit de reserve Sociaal Domein van € 600.000,–. Daardoor is het saldo € 3.9 miljoen. Klopt dit? Waar komt het bedrag van € 3.3 miljoen vandaan?
  • Aangegeven wordt dat door preventie maatregelen die veel geld gekost hebben een besparing zou volgen. Die besparing blijft uit. Waar is het fout gegaan?
  • Aangegeven wordt dat in 2015-2019 extern personeel is ingehuurd ten laste van het zorgbudget. Alleen al de kosten van uitbreiding van de formatie Sociaal Domein zijn € 750.000,–. Gaarne uitleg van die passage uit de Prorap.
  • Het College geeft aan dat er maatregelen zijn ingezet om kostenstijgingen om te buigen. Vervolgens worden een aantal weinig concrete zaken genoemd onder paragraaf 7 op het einde. Kan het College exact aangeven welke maatregelen genomen worden. Daarvoor is nodig dat het College ook aangeeft wat de oorzaken van de uitloop van €7.9 miljoen zijn boven de begroting.
  • Kan het College die oorzaken aangeven omdat de wethouder eerder met de mond vol tanden stond en dat hij geen redenen kon noemen?
  • Waarom heeft het College pas nu kort voor de Prorap melding gemaakt van het grote tekort? Wanneer was het College bekend met dat grote tekort?
  • Heeft het College nog wel de controle over de uitgaven als zou blijken dat men pas kort voor de aankondiging vorige week kennis nam van het tekort?
  • Is het niet toevallig dat nu wel kort voor de Prorap dat tekort blijkt omdat dat het laatste moment is waarop het grote tekort nog rechtmatig kan worden gemaakt doordat de Raad de Prorap vaststelt en daarmee de uitgaven achteraf goedkeurt?
  • Hoe heeft het kunnen gebeuren dat SKT te veel (€ 790.000,–) ontving?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top