skip to Main Content

Vragen aan College inzake forse plotsklapse overschrijding kosten externen en vreemde schommelingen uitgaven

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

22 oktober 2019

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake forse plotsklapse overschrijding kosten externen en vreemde schommelingen uitgaven

 

Vraag 776 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Er vindt in de Proroap een forse overschrijding plaats van de post externen in 2019. Deze bedraagt meer dan 15% van de loonpost. Dit is ernstig en is ook nimmer door het College in deze vorm gemeld aan de Raad. Meer dan € 10 miljoen aan externen in 2019, nog los van vele miljoenen kostende externe bureaus voor het opmaken van visies, rapporten etc. en aanneemcontracten. Over geldverkwisting gesproken!

De volgende vragen:

  • Hoe is het kunnen gebeuren dat een onrechtmatige overschrijding van € 1.5 miljoen (17.4%-15%) ontstond?
  • Wanneer  is dit tekort opgemerkt?

De Prorap overziende bestaat de indruk dat er maar wat gedaan wordt en dat heel veel mutaties plaatsvinden en dat of veel meer wordt uitgegeven dan begroot of veel minder omdat blijkbaar de begrote gelden niet nodig zijn en nu weer vaak worden doorgeschoven. Blijkbaar heeft men moeite om een besteding voor die gelden te vinden. Dat gaat dan met name vaak om economische onderwerpen met ogenschijnlijk vage bestemmingen waar de gelden niet van uitgegeven kunnen worden en andere zaken veel duurder zijn dan voorzien.

  • Kan door deze wijze van optreden de Raad het College nog wel deugdelijk controleren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top