skip to Main Content

Vragen aan College inzake vragen Prorap

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

22 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vragen Prorap

 

Vraag 777 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Het valt op dat een aantal zaken in 2019 worden doorgeschoven zoals onder meer de ontvangst van € 600.000,– voor de verkoop van het gemeentehuis
’s-Gravenzande, terwijl de onderhoudslasten 2019 van het gemeentekantoor ’s-Gravenzande verhoogd worden met € 94.500,–.

  • Hoe zit dat en waarom wordt ’s-Gravenzande gewoon niet afgenomen door de ontwikkelaar?
  • Kan het College exact aangeven wat er gebeurd is sedert het moment van de verkoop tot nu en waarom het maar niet komt tot het ter visie leggen van het voorontwerpbestemmingsplan?
  • Klopt het dat de ontwikkelaar geen overeenstemming kan bereiken met de bibliotheek en Vitis over de komst van het Huis van de buurt en de huurcondities?
  • Klopt het ook dat de jaarhuur die aan Vitis en de bibliotheek berekend zou gaan worden (beiden voor 100% gesubsidieerd door de gemeente) een substantieel deel van de aankoopsom uitmaakt?
  • Waarom wordt voor wat betreft het Westland Energieakkoord geen invulling gegeven aan hetgeen is toegezegd en wat is de reden dat de communicatieadviseur al weer weg is na een dienstverband van nog geen jaar?       Wat is de reden dat de burgerinitiatievenbegeleider een parttime functie is geworden? Waarom is de functie van accounthouder Juva/HVC in 2019 niet  ingevuld? Waarom worden deze bedragen wel begroot als blijkbaar geen nut en noodzaak is om deze uit te geven in het betreffende jaar?
  • Hoe zit het met de subsidie voor de Boetzelaer over 2019 en de verlaging van € 200.000,–?
  • Hoe is het mogelijk dat aan SKT een bedrag van € 730.000,– te veel werd uitbetaald in twee jaren? Wordt dat gehele bedrag niet terugbetaald?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top