skip to Main Content

Vragen aan College inzake burgerwooninitiatief van de Stichting Voor Elkaar Met Elkaar

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake burgerwooninitiatief van de Stichting Voor Elkaar Met Elkaar

 

Vraag 669 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Op 20 maart 2018 is de intentieovereenkomst ondertekend tussen de gemeente Westland, Wonen Wateringen en de Stichting VEME (Voor Elkaar Met Elkaar) voor het realiseren van een wooninitiatief voor langdurig verblijf met 24-uurs zorg voor mensen met een verstandelijk een eventuele andere beperking. Het uitgangspunt is en was 12 bewoners.

De Stichting staat voor een individuele benadering van bewoners waarbij bewoners vooral zichzelf kunnen zijn in een veilige omgeving met een huiselijke sfeer waarbij de betrokkenheid van ouders en verwanten groot is. Met professionele zorg wordt gekeken naar de behoeften en beperkingen van de bewoners en wordt de kwaliteit van leven gewaarborgd en geoptimaliseerd.

Na de ondertekening van de intentieovereenkomst op 20 maart 2018 wordt er weliswaar nog overleg gevoerd. De vraag is hoe op dit moment de stand van zaken is omdat in maart 2018 er een optimistische verwachting bestond dat voor het einde van 2018 de realisering kon aanvangen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Kan het College aan de Raad berichten hoe de stand van zaken op dit moment is en waar de eventuele knelpunten gelegen zijn?
  • Op welke wijze gaat het College dit burgerinitiatief steunen zodat op korte termijn duidelijkheid bestaat omtrent het wel of niet doorgaan op deze locatie?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort burgerinitiatieven de volledige steun vanuit de gemeente verdienen omdat aan begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke en eventuele andere beperkingen in Westland grote behoefte bestaat?
  • Welk budget heeft het College om dit burgerinitiatief te ondersteunen?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de vraag in het Westland groot is voor wat betreft kleinschalige woonprojecten zoals deze?
  • Is het College bereid om eventueel in overleg met Ipse de Bruggen en ’s Heerenloo te trachten in ieder geval dit initiatief van de grond te krijgen en eventueel ook andere initiatieven binnen Westland te ondersteunen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top