skip to Main Content

Vragen aan College inzake complex HoogeNaald Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

 

17 maart 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake complex HoogeNaald Naaldwijk

 

Vraag 861 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners van het complex HoogeNaald aan de Hastastraat te Naaldwijk. De bewoners maken onze fractie erop attent dat zodra een sociale woning vrijkomt, de huur direct verhoogd wordt en dus vrije sector-huur wordt. De woning wordt dus onttrokken aan de sociale huurwoningenvoorraad. Ook worden sedert november 2019 diverse woningen verhuurd aan arbeidsmigranten en opvallend is dat steeds hetzelfde uitzendbureau (Looije Verpakkingen B.V.) de mensen levert voor de bewoning. Tevens worden er woningen verhuurd aan mensen die veel jonger zijn dan 55+ en ook wonen er inmiddels gezinnen met kinderen. Dit is niet in overeenstemming met de kwalificatie die de woningen destijds bij het bouwen hebben meegekregen. Ook het bestemmingsplan Hoogeland geeft aan dat het de bedoeling is dat levensbestendige woningen gebouwd zouden worden, dat wil zeggen drempelvrij en sociaal veilig. Vestia reageert niet, ofwel afhoudend, en wil haar beleid met betrekking tot deze woningen niet wijzigen. Dit lijkt mij niet juist.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaand beleid van Vestia bij uw College bekend?
  • Is het College bereid om daar direct maatregelen tegen te nemen en Vestia te houden aan de uitgangspunten destijds bij de bouw?
  • Zijn er met Vestia op dit punt geen prestatieafspraken gemaakt?
  • Wat gaat het College doen tegen huisvesting van arbeidsmigranten in woningen als deze omdat er steeds meer arbeidsmigranten ter plekke verschijnen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top