skip to Main Content

Vragen aan College inzake duidelijkheid bij schades aan riool door verkeersbelasting of wortelgroei van een gemeentelijke boom

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

4 december 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake duidelijkheid bij schades aan riool door verkeersbelasting of wortelgroei van een gemeentelijke boom zowel in openbaar riool als in het riool van de huisaansluiting

Vraag 162 2022-2026

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen geregeld –en steeds meer- klachten binnen over rioolproblemen die het gevolg zijn van verzakkingen door verkeersbelasting en/of wortelgroei van gemeentelijke bomen. Opvallend is dat vanuit de gemeente steeds wordt aangegeven dat het hoofdriool voor rekening en risico van de gemeente is en dat de aansluiting naar de woning voor rekening en risico van de bewoners is. De indruk bestaat dat dit laatste ook gebeurt als de oorzaak van de rioolproblemen is een verzakking door verkeersbelasting of wortelgroei. Dit lijkt niet juist en is ook niet in overeenstemming met de regelgeving zoals onder meer de Verordening afvalwaterverwerking 2014 of de nadien geldende regels. Een passage uit 2014 wordt bijgevoegd evenals de Verordening uit 2021.

bijlage 1 artikel 42-vraag 162 passage verordening 2014

bijlage 2 artikel 42-vraag 162 passage verordening gem. Westland 2021

In ieder geval is er onduidelijkheid over het beleid van de gemeente en veel inwoners ervaren daarvan de gevolgen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het mogelijk dat het College duidelijk aangeeft wanneer problemen aan riolering voor rekening en risico van de gemeente dan wel voor de eigenaren voor de woningen zijn?
  2. Het is toch juist dat als ook in het “eigen deel” van de riolering schade is en deze veroorzaakt is door verkeersbelasting of wortelgroei, de gemeente de kosten voor haar rekening neemt?
  3. Is het niet goed dat dit heel duidelijk gecommuniceerd wordt naar de bewoners in zijn algemeenheid, maar ook in concrete gevallen wanneer schade zich voordoet?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top