skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Herinrichting Kern Monster

Vragen aan College inzake herinrichting kern Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

30 juli 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake herinrichting kern Monster

 

Vraag 733 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Monster die zich erover beklagen dat in de dorpskern Monster door de gemeente maar heel weinig daad bij het woord gevoegd wordt. Er wordt veel gepraat, maar er gebeurt niets en op dit moment blijkt een groter deel van het winkelbestand leeg te komen liggen. Men merkt weinig van de leegstandsmakelaar, BIZ- en MKB-ondersteuners en het centrumplan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer komt het College nu met een uitgewerkt plan voor het centrum Monster daar de nood hoog is?
  • Uiteraard loopt er een centrumvisie, maar daar wordt weinig of niets van vernomen. Hoe ver staat het daarmee en wanneer kan dat teruggekoppeld worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top