skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Bekendmakingen Bebouwing Pijletuinenhof

Vragen aan College inzake bekendmakingen bebouwing Pijletuinenhof

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

26 juli 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bekendmakingen bebouwing Pijletuinenhof

 

Vraag 732 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is de afgelopen dagen diverse keren benaderd door omwonenden en direct betrokkenen bij de ontwikkelingen bij de oude Pijletuinenhof aan de Verdilaan in Naaldwijk. De bewoners geven aan dat zij uit de krant nu moeten lezen dat er al definitieve overeenstemming is tussen de gemeente en de ontwikkelaars over de bebouwing en verdere details daarvan. De bewoners geven aan dat zij graag betrokken waren geweest bij de ontwikkeling van het plan en dat wordt ook wel burgerparticipatie genoemd. Het College gaat er prat op dat zij burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, maar blijkbaar nu weer even niet bij dit plan omdat dat niet goed uitkomt. Mochten er nu toch weer inloopavonden zijn, dan is dat mosterd na de maaltijd omdat blijkbaar alles al definitief is. Eerst luisteren en dan pas besluiten, maar ook nu weer gebeurt dat andersom. Dit tot zware teleurstelling van de omwonenden en betrokkenen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom komt het College met persberichten over nieuwe ontwikkelingen, terwijl het burgerparticipatietraject nog niet is doorlopen?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat eerst luisteren en dan pas besluiten regel en geen uitzondering moet zijn?
  • Waarom handelt het College op deze wijze, terwijl toch vooraf al voorspelbaar is dat omwonenden daar teleurgesteld van zijn en het geloof in politiek Westland verder afkabbelt?
  • Op welke wijze wordt nu dit plan vervolgd en op welke wijze gaat het College wat tot nog toe fout gegaan is rechtzetten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top