skip to Main Content

Vragen aan College inzake huisvesting van arbeidsmigranten op tuinderspercelen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 november 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake huisvesting van arbeidsmigranten op tuinderspercelen

 

Vraag 949 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

In de besluitenlijst van 9 november 2020 en ook eerder in de raadsinformatiebrief geeft het College aan: “Wij zijn verder met de Provincie in gesprek over mogelijkheden van huisvesting van arbeidsmigranten op tuinderspercelen. De eerste resultaten daarvan verwachten wij in de eerste helft van 2021”.

Waarom moet dat allemaal zo lang duren en waarom moet de Provincie akkoord gaan met kleinschalige huisvesting op de bedrijven zelf, wat is de vraagstelling aan de Provincie. Eerder heeft de Provincie toch al aangegeven dat zij akkoord gaat om kleinschalige huisvesting op de bedrijven zelf toe te staan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat is exact de vraagstelling aan de Provincie met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten op tuinderspercelen?
  • Waarom moet dat zo lang duren nu dit al meerdere jaren geleden door de Raad in een motie is gevraagd en verzocht?
  • Welke mogelijkheden ziet het College om hier een tempoversnelling in toe te passen?
  • Wat gebeurt er met aanvragen die nu binnenkomen en wat is er gebeurd met de aangekondigde pilot? Waar wordt die pilot uitgevoerd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top