skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Inzage In Burgerwoningen In Glastuinbouwgebied Westland

Vragen aan College inzake inzage in burgerwoningen in glastuinbouwgebied Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

2 augustus 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake inzage in burgerwoningen in glastuinbouwgebied Westland

 

Vraag 734 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is doende te inventariseren welke woningen wel en welke woningen niet in het glastuinbouwgebied een burgerbestemming hebben gekregen in het verleden, wanneer dat gebeurd is en wat de reden van de omzetting was. In diverse duurzaam glastuinbouwgebieden in Westland zien we een mix aan bestemmingen van woningen zonder dat direct goede redenen voor te vinden zijn. Dit geldt zowel voor van agrarische- naar burgerwoning omgezette woningen als wel voor woningen die volgens het College pertinent agrarische bedrijfswoningen moeten blijven. Soms zijn er tuinders die in een woning wonen die qua bestemmingsplan een burgerbestemming heeft en soms zij er niet-tuinders die al tientallen jaren wonen in een huis dat gebouwd is op een tuinbouwbedrijf en dat blijft maar de agrarische bestemming behouden. Vaak worden dan reconstructiemogelijkheden ofwel het geen officiële status hebbende Werkboek opgemaakt door de Provincie, als redenen gebruikt.

Zo is bijvoorbeeld de Nieuwlandse polder in ’s-Gravenzande zo’n gebied waarin diverse woningen een burgerbestemming hebben, terwijl deze wel bij een tuinbouwbedrijf hoorden of nog steeds horen, terwijl in het naburige Rotterdamse deel van de betreffende polder op dit moment een juridische strijd gevoerd wordt tussen de Provincie en LTO enerzijds en de gemeente Rotterdam anderzijds omdat de gemeente Rotterdam de ten opzichte van Westland opgelopen achterstand –jarenlang heeft Rotterdam geen bestemmingswijzigingen toegestaan- in te halen.

Het lijkt goed om een deugdelijke inventarisatie te maken van alle woningen in Westland in het tuinbouwgebied.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om op korte termijn een totaaloverzicht te geven van alle woningen in het “glastuinbouwgebied” Westland en aan te geven wat de bestemming van de woningen is volgens de gemeente –daarbij is uitgangspunt uiteraard het bestemmingsplan dan wel omgevingsvergunningen bevattende al of niet definitieve vrijstellingen voor bepaalde of onbepaalde tijd-, sinds wanneer die woningen dan een burgerbestemming hebben en voor welke woningen op dit moment een aanvrage loopt om omgezet te worden van agrarisch naar burger? Een dergelijk overzicht heeft het College ongetwijfeld voorhanden omdat men om diverse redenen afwegingen moet maken.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top