skip to Main Content

Vragen aan College inzake klachten over leerlingenvervoer

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 oktober 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake klachten over leerlingenvervoer

Vraag 028 2022-2026

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen klachten binnen over het leerlingenvervoer dat sinds twee jaar in handen is van een nieuw taxibedrijf uit Zaandam. Blijkbaar gaat dat niet goed en kinderen worden niet of veel te laat opgehaald. Dit heeft er zelfs al in geresulteerd dat ouders hun kinderen zelf in de ochtend naar school brengen. Als kinderen normaliter op school te 8.15 uur aanwezig moeten zijn en de kinderen komen pas rond 11.00 uur aan, dan geeft dat problemen.

Ook blijkt er veel verloop te zijn van chauffeurs waardoor kinderen in één week soms met vier of vijf verschillende chauffeurs te maken krijgen. Wat is er aan de hand en zijn deze klachten bij uw College bekend.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wat is er aan de hand met het leerlingenvervoer, terwijl volgens de begroting het leerlingenvervoer alleen maar duurder wordt?
  2. Is het College in staat en bereid om direct handelend op te treden en te zorgen dat het leerlingenvervoer weer normaal functioneert?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top