skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake mogelijke bebouwing voetbalveld langs de Sportlaan ter hoogte van de Alkemadestraat in De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake mogelijke bebouwing voetbalveld langs de Sportlaan er hoogte van de Alkemadestraat in De Lier

 

Vraag 212 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Wederom gaan in de kern De Lier hardnekkige geruchten over bebouwing van het voetbalveld langs de Sportlaan ter hoogte van de Alkemadestraat. Hoewel dit stuk benoemd is als strategisch groen, is er twaalf jaar geleden al een flinke strook vanaf gesnoept ten behoeve van uitbreiding van een toenmalig accountantskantoor. Het overgebleven stuk kon gelukkig nog wel als voetbalveld voor de jeugd én als speelveld voor de nabijgelegen school benut worden. Een paar jaar geleden viel het oog van een kinderopvang op deze locatie om aldaar nieuwbouw te plegen. Gelukkig toonde het toenmalige College standvastig te zijn en deed het verzoek af met de mededeling dat deze strook deel uitmaakt van het strategisch groen en daarom niet bebouwd mag worden.

Nu dan weer geruchten over sloop van het oude MAVO-gebouw (waar nu de Achtsprong een sublocatie heeft).

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Zijn er plannen bij uw College bekend?
  • Kan het College ons bevestigen dat bebouwing van genoemde strook grond nu én in de toekomst niet aan de orde is vanwege de status strategisch groen?
  • Geldt binnen de gemeente Westland nog steeds de Nota Strategisch Groen zoals die in 2001 door de toenmalige gemeente De Lier werd vastgesteld?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
Leo Boekestijn
Peter Duijsens

Back To Top