skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake bestemming gemeentehuis ’s-Gravenzande alsmede de bestemming van meubilair in de huidige gemeentehuizen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake bestemming gemeentehuis ’s-Gravenzande alsmede de bestemming van meubilair in de huidige gemeentehuizen

 

Vraag 213 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Het is natuurlijk kapitaalsverspilling en kapitaalsvernietiging en ook verkwisting dat de huidige gemeentehuizen gaan sluiten en dat twee halve nieuwe gemeentehuizen gebruikt moeten gaan worden. Bij de fractie komen verzoeken binnen om na te gaan wat er gebeurt met het meubilair zoals zich dat thans bevindt in de gemeentehuizen, maar ook met een aantal historische erfstukken. In
’s-Gravenzande bevindt zich in het gemeentehuis het zogenaamde drieluik en dat drieluik moet natuurlijk voor ’s-Gravenzande behouden blijven. Het betreft “het Laatste Oordeel” uit de zestiende eeuw, zie onderstaande foto.

drieluik

Daarnaast zijn er aanwezig in het gemeentehuis ’s-Gravenzande diverse aquarellen van Aart Schouman en het glas-in-loodraam uit 1923. Dat laatste is in die tijd door de burgers van ’s-Gravenzande geschonken aan de gemeente. Die erfstukken moeten bewaard blijven, maar ook zeker in ’s-Gravenzande blijven. Er zijn diverse mogelijkheden. Zo kunnen de erfstukken naar de Dorpskerk verplaatst worden ofwel naar een andere locatie. Recentelijk werd onze fractie nog benaderd door een ’s-Gravenzander die een klein ’s-Gravenzands museum heeft in zijn huis en daarvoor een andere locatie wil.

Voor wat betreft de overige overtollige meubilairstukken zou het goed zijn om deze niet voor een habbekrats onder de hamer te brengen dan wel op een andere wijze af te voeren, maar eerst aan verenigingen, zorginstellingen en scholen te vragen of zij bepaalde zaken zouden kunnen gaan gebruiken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Worden de hiervoor genoemde kunstwerken voor ’s-Gravenzande behouden en wat zijn de plannen van uw College daarmee? Kunnen eventueel met derden afspraken gemaakt worden om deze verder tentoon te stellen in
    ’s-Gravenzande?
  • Is uw College bereid om eventueel verenigingen, scholen, zorginstellingen en andere instanties die voornamelijk op vrijwilligers draaien –buurtpreventen, brandweer, sport- en cultuurverenigingen- de gelegenheid te geven om in aanmerking te komen voor het overtollige meubilair dat zich nu in de gemeentehuizen bevindt?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top