skip to Main Content

Vragen aan College inzake niet adequaat informeren inwoners Naaldwijk rondom de bouw van de Rentmeester en ten onrechte afsluiten van wegen voor twee jaar

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

22 oktober 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake niet adequaat informeren inwoners Naaldwijk rondom de bouw van de Rentmeester en ten onrechte afsluiten van wegen voor twee jaar

 

Vraag 940 2018-2022

bijlage artikel 42-vraag 940 brf inz. De Rentmeester

Edelachtbaar College,

Bijgaande brief ontvingen de omwonenden van het bouwterrein De Rentmeester. Deze informatie is voor hen nieuw en zij vernemen voor het eerst hiervan. De wegen rondom het bouwterrein zullen worden afgesloten. Daarenboven blijkt de ruimte tussen de Simon van Slingerlandtstraat-Cottierstraat-Willem van Hooffstraat te worden gebruikt als draaischrijf bij het aan- en afvoeren van materialen en gronden voor de parkeergarage en daarna voor de bouwmaterialen en dat dus voor de duur van twee jaar.

Op dit moment worden ook bouwmaterialen aangevoerd en dat gebeurt op een andere wijze, maar dat zou niet kunnen omdat dat volgens de verkregen informatie “te belastend zou zijn voor de ingeslagen damwanden”. In het belang van de bouwers moet de buurt meer hinder en overlast gaan ervaren dan nodig is. Dit is volgens de omwonenden niet acceptabel. Damwanden kunnen natuurlijk beschermd worden door rijplaten en/of betonnen delen. Ten onrechte wordt dan ook het bouwverkeer door de woonstraten Cottierstraat/Rijnenburg geleid.

De omwonenden wijzen er ook op dat er geen verkeersbesluiten genomen zijn tot onttrekking voor bepaalde tijd aan het verkeer van bijvoorbeeld de Willem van Hooffstraat, noch zijn de omwonenden geïnformeerd over de gehele gang van zaken, hetgeen zij ernstig betreuren en ook niet juist vinden.

Dit leidt tot de volgende vragen die graag zo spoedig als mogelijk beantwoord moeten worden en in ieder geval vóór 2 november a.s.:

  • Zijn er verkeersbesluiten genomen om uitvoering te kunnen geven aan hetgeen de bouwer aan de omwonenden bericht?
  • Zo ja, wanneer zijn die gepubliceerd en staat de bezwaartermijn nog open?
  • Zo neen, waarom zijn die verkeersbesluiten volgens het College niet nodig?
  • Is het College bereid om het bouwverkeer anders te laten verlopen dan via de ruimte tussen de Simon van Slingerlandtstraat, Cottierstraat en Willem van Hooffstraat en de bouwer te verzoeken de toegang te gebruiken zoals die tot nog toe ook gebruikt werd en die blijkbaar feitelijk tot toegang tot het perceel leidde?

Nogmaals gaarne beantwoording per ommegaande vanwege de tijdsdruk die er is.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top