skip to Main Content

Vragen aan College inzake ongeruste Pijletuinenbewoner

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

1 februari 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake ongeruste Pijletuinenbewoner

Vraag 991 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt het navolgende bericht binnen:
Het gaat over de Pijletuinen Beelstraat Gerbrandy straat Troelstrastraat Tilanusstraat. We hebben het met u er al eens over gehad maar tot op heden is er nog niets aan gedaan. Het gaat over dat in deze wijk maar een uitgang is wat tevens de ingang is. Gisteren werden we geconfronteerd dat er iemand in de Beelstraat naar het ziekenhuis moest. Deze persoon moest met een ladderwagen van de brandweer uit huis gehaald worden. Het duurde ongeveer 1 uur voor alles achter de rug was. Er stond aan weerskanten een file om de wijk in en uit te gaan dit tot ergernis van veel mensen. Dit kan ik mijn eigen wel voorstellen omdat er maar een ingang tevens uitgang is. Nu wil ik wel eens zien als er brand uitbreekt en de brandweer daar een halve dag mee bezig is ik denk dat het leed niet is te overzien. Je mag er niet van uitgaan maar beter voorkomen dan genezen. Dit is een bericht van een ongeruste Pijletuinen-bewoner. Ik hoop dat er nu wat aangedaan word.

Recentelijk hebben we het in de Raad gehad over Duingeest en ook over andere woonwijken die maar één ontsluiting hebben. Het hebben van één ontsluiting is onveilig en kan zeer gevaarlijke gevolgen hebben. Het verhaal wat de bewoner hierboven doet is natuurlijk illustrerend en er hoeft maar weinig te gebeuren om grote gevolgen te gaan ondervinden omdat er maar één uitweg is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om ook voor wat betreft de Pijletuinen: Beelstraat, Gerbrandystraat, Troelstrastraat en Tilanusstraat een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om meer in- en uitgangsmogelijkheden te maken dan de ene die er nu is?
  • Is het College bereid om dit ook Westland-breed te gaan bezien en in beeld te gaan brengen welke woonwijken maar één in- en uitgang hebben en daar met een passende oplossing te komen?
  • Is het College bereid om in toekomst ieder te ontwikkelen woongebied te voorzien van minimaal twee in- en uitgangen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top