skip to Main Content

Vragen aan College inzake levensloopbestendig bouwen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

1 februari 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake levensloopbestendig bouwen

 

Vraag 990 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft al heel wat keren verzocht het Bouwbesluit Plus nu eindelijk eens in Westland in te voeren. Steeds wordt dat echter doorgeschoven door het College.

Bijgaand een notitie van de heer Peter van den Engel waarin hij adviezen geeft rondom levensloopbestendig bouwen. Met name heeft hij bezien de situatie van Gantelzicht en de woningen aan de Rijnsburgerweg in Poeldijk. De heer Van den Engel geeft in de notitie aan wat zijn ervaringen zijn in Gantelzicht en wijst erop dat het gebouw onder verantwoordelijkheid van de Westlandse Zoom als levensloopbestendig is ontworpen.

bijlage artikel 42-vraag 990 notitie Levensloopbestendig bouwen

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om verdergaand beleid te ontwikkelen in overleg met de Seniorenraad, Platform Gehandicapten Westland en eventueel ook direct betrokkenen, om te komen tot een beleid waarbij de uitgangspunten van het advies, wat bijgevoegd is, worden gevolgd?
  • Kan het College aangeven een tijdspad en zo ja, kan het College aangeven welk tijdspad daarbij gevolgd gaat worden? Dit zou toch op korte termijn gerealiseerd moeten gaan worden, zeker gezien de uitvoerigheid van de bijgevoegde adviezen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

 

Back To Top