skip to Main Content

Vragen aan College inzake ruiming van graven nog steeds niet goed geregeld in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

29 januari 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake ruiming van graven nog steeds niet goed geregeld in Westland

 

Vraag 989 2018-2022

Edelachtbaar College,

De gemeente ruimt graven waarvan de rechten voorbij zijn, op. Eerder zijn daarover al vragen en opmerkingen gemaakt over de communicatie, maar ondanks de belofte dat het beter zou gaan, worden we nu weer geconfronteerd met een betreurenswaardige gang van zaken bij de voorgenomen ruiming op de algemene begraafplaats De Lier. Wat bleek ook: zelfs de nummers van de graven zijn veranderd zodat inwoners, op nummer zoekend, nooit kunnen zien dat “hun” graf verwijderd wordt. Beetje dom en slordig.

Bekende rechthebbenden (echtgenoten zelfs) zijn voorts niet zelf persoonlijk geïnformeerd. Ook na een tip dat het ruimingsbordje bij het graf stond, bleek navraag recent niet anders mogelijk (de gemeentetelefoon werd dagen niet opgenomen) dan door tussenkomst van een raadslid en zelfs dan komen er nog tegenstrijdige berichten variërend tussen “er wordt toch niet geruimd” tot “er wordt wel geruimd” en dat wordt dan bericht door het aannemersbedrijf dat ander ruimingswerk uitvoert voor de gemeente op de betreffende begraafplaats. Dit soort onzorgvuldig gedrag kan niet langer meer in deze gevoelige zaken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Herkent het College het vorenstaande?
  • Waarom worden bij dit soort gevoelige zaken zo veel fouten en missers gemaakt?
  • Wat doet het College om dit soort missers in de toekomst niet meer te maken en welke concrete acties onderneemt het College, omdat eerdere beloftes loos bleken te zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top