skip to Main Content

Vragen aan College inzake publicatie bouwplannen en adviezen Platform Gehandicapten Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

25 maart 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake publicatie bouwplannen en adviezen Platform Gehandicapten Westland over toegankelijkheid te realiseren panden in Westland

 

Vraag 1218 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door het Platform Gehandicapten Westland die veelvuldig adviezen uitbrengt op toegankelijkheid van te realiseren panden in Westland. Zij geven adviezen en vaak worden plannen daartoe aangepast om ze beter toegankelijk en bruikbaar te maken voor mensen die minder goed ter been zijn of visuele beperkingen hebben.

Het Platform Gehandicapten Westland moet wel in staat gesteld worden om bijtijds aanvragen te kunnen beoordelen. Al eerder heeft Westland Verstandig daar aandacht voor gevraagd. Door de andere wijze van bekendmaken van bouwplannen -niet meer in het Hele Westland- wordt het Platform Gehandicapten Westland belemmerd in haar taak om bouwplannen bijtijds te toetsen en aan bouwers adviezen te geven hoe ontwerpen verbeterd kunnen worden.

Ter illustratie wordt bijgevoegd een advies wat heel recent gegeven is.

bijlage artikel 42-vraag 1218 adviesbrief PGW

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom worden de bouwplannen in de toekomst niet meer gepubliceerd en kan enkel digitaal een en ander worden opgezocht?
  • Het Platform Gehandicapten Westland wil graag dat de oude wijze van publicaties intact blijft. Kan het College daarvoor zorgen?

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top