skip to Main Content

Vragen aan College inzake rommelige situatie Simon van Slingerlandtstraat Naaldwijk

10 januari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake rommelige situatie Simon van Slingerlandtstraat Naaldwijk

 

Vraag 166 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Al eerder heeft onze fractie vragen gesteld over de rommelige situatie rondom de Simon van Slingerlandtstraat tegen het parkeerterrein aan de Van Heukeslootstraat in Naaldwijk. Bijgaand treft u aan twee foto’s zoals die genomen zijn eind december en de situatie is thans nog gelijk.

Bewoners hebben al meerdere keren bij de gemeente geklaagd en kregen als antwoord dat het zou worden opgeruimd, maar dat gebeurt maar niet. Vervolgens is telefonisch aangegeven dat dat pas in mei zou gaan gebeuren, maar tot die tijd kan het niet wachten. De troep die opgeslagen is, raakt los en verwaait. De bewoners willen een nette leefomgeving en vinden dat ze ook aanspraak daarop kunnen maken. Op geen enkele wijze wordt gerechtvaardigd dat deze spullen hier zo lang opgeslagen moeten worden. De bewoners worden afgescheept en dat vinden zij zeer frustrerend en accepteren ze ook niet.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bekend met vorenstaande situatie en waarom wordt niet opgetreden door de gemeente zelf ofwel tegen degene die deze opslag verricht?
  2. Het kan toch niet zo zijn dat midden in Naaldwijk te midden van woningen dit soort situaties langer dan nodig is worden getolereerd?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top