skip to Main Content

Vragen aan College inzake ruimere openstelling gemeentewerven

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

 

1 mei 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake ruimere openstelling gemeentewerven

 

 

Vraag 868 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is ook voorstander van eventuele ruimere openstellingen van de gemeentewerven in Naaldwijk en Monster, alhoewel in Monster natuurlijk wel beperkingen zijn vanwege de ligging.

Onze fractie vraagt zich dan ook af of het niet beter is om een stuk grond tijdelijk als gemeentewerf in te richten, hetgeen vrij gemakkelijk kan middels het plaatsen van een kantoorcontainer. Voorts een aantal grote containers die dan –als ze vol zijn- door Renewi worden weggehaald. Alsdan zou alleen afval van een bepaald soort toegestaan moeten worden. Daarmee kunnen de bestaande gemeentewerven ontlast worden. Gedacht kan worden aan een stuk grond eigendom van de gemeente bijvoorbeeld in ’s-Gravenzande op Teylingen / Dijckerwaal, maar ook elders in de gemeente zijn er stukken grond die, zonder dat de buurt overlast ervaart, tijdelijk ingericht kunnen worden zo lang het nodig is. De kosten daarvan kunnen vrij beperkt blijven.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om deze optie serieus te bezien en op korte termijn aan de Raad te berichten wat de kosten daarvan zijn en of het College mogelijkheden ziet?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top