skip to Main Content

Vragen aan College inzake speculatie nieuwbouwwoningen in Rijnvaart

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

6 oktober 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake speculatie nieuwbouwwoningen in Rijnvaart

 

Vraag 934 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Zoals bekend is in Westland vooral behoefte aan goedkopere woningen en bereikbare woningen. Duingeest en de zogenaamde sociale huurappartementen daar waren een voorbeeld, omdat blijkbaar de verkopende partij door het College in staat werd gesteld te verlangen dat alleen gehuurd kon worden door huurders die geen huurtoeslag hadden, terwijl nu weer in Rijnvaart woningen die als bereikbaar werden aangeduid, blijkbaar verkocht zijn aan een ontwikkelaar –de woningen links en rechts van het appartementengebouw aan de Rijnvaartweg- en die woningen worden nu (tijdelijk) verhuurd door de koper voor een bedrag van € 1.450,– per maand. Dit betekent dat personen die een betaalbare koopwoning wensten achter het net vissen. Het betreft de bouwnummers 15 tot en met 18 en 38 tot en met 41 in de “Graaf van Zande” in ’s-Gravenzande. Blijkbaar wordt er nu toch met die woningen gespeculeerd, hetgeen niet de bedoeling is.

Afspraken zijn gemaakt over sociale huur, goedkope koop, middel dure koop/huur volgens de Woonvisie. Sociale huur is tot € 737,–, middel dure huur tot € 950,–, goedkope koop tot € 198.500,–, middel dure koop tot € 310.000,–, dure koop tot € 537.000,– en extra dure koop vanaf € 537.000,–. In het bestemmingsplan Rijnvaart wordt expliciet aangegeven dat de bouw van 325 woningen (grondgebonden woningen en appartementen) mogelijk gemaakt wordt waarbij de uitgangspunten van de Woonvisie in acht worden genomen. Zie pagina 11. Mooie woorden. Voeg daar nog aan toe paragraaf 2.2 in het bestemmingsplan: “blijvende aandacht voor betaalbaarheid (huur en koop), meer kansen voor jonge huishoudens, inspelen op groeiende behoefte aan wonen met zorg”. Wat blijft hier van over als blijkbaar akkoord gegaan wordt met de verkoop aan een ontwikkelaar die dan vervolgens tijdelijk gaat verhuren voor € 1.450,–. De relevante internet-info wordt bijgevoegd.

bijlage artikel 42-vraag 934 internet info

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande gang van zaken en heeft het College daar mee ingestemd?
  • In hoeverre zijn de uitgangspunten die bij dit soort plannen aan de Raad worden gepresenteerd betrouwbaar, in zoverre dat ook daadwerkelijk gebeurt datgene wat door het College wordt aangegeven?
  • Is dat ook voor wat betreft de hiervoor genoemde acht woningen gebeurd?
  • Als sprake is van een niet voorziene ontwikkeling, wat is het College voornemens om in toekomstige gevallen te ondernemen om dit soort speculaties te voorkomen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top