skip to Main Content

Vragen aan College inzake Stand van zaken realisering woningen voor Westlandse woongroepen / zorgwoningen voor senioren op diverse plekken in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

10 augustus 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Stand van zaken realisering woningen voor Westlandse woongroepen / zorgwoningen voor senioren op diverse plekken in Westland

Vraag 127 2022-2026

Edelachtbaar College,

Al weer ruim een jaar geleden kocht een ontwikkelaar het al langere tijd vrijstaande complex van de Witte Brug te Poeldijk. Gezien de maatschappelijke bestemming volgens het geldende bestemmingsplan dient dit complex beschikbaar te blijven voor de huisvesting van senioren met een betaalbare huur en/of koop. Inwoners van Poeldijk stellen ons de vraag hoever het thans staat met de voortgang van het plan omdat het hen een doorn in het oog is en terecht dat het complex leegstaat en er een schrijnend te kort is aan dit soort woningen in Poeldijk en Westland. Dat geldt ook voor het voormalige Dario Fo-gebouw aan de Voorstraat. Eenzelfde ontwikkeling -er gebeurt maar niets- zien we rond de Oude Naaldhorst in Naaldwijk. Pieter van Foreest laat het complex al bijna 10 jaar leegstaan en wil mogelijkerwijs pas in 2027 tot nieuwbouw komen. Eerder noemde Pieter van Foreest 2016, 2018 en 2022 als startdata voor de bouw maar dat kon telkens niet gerealiseerd worden gezien de “gewijzigde vastgoedvisie” van Pieter van Foreest. Blijkbaar is die visie belangrijker dan het schrijnend te kort aan bedden en seniorenwoningen in Westland maar ook tijdelijke starterswoningen en de terechte claim van groepen Westlanders op leeftijd om samen een appartementencomplex te realiseren. Westland Verstandig vindt dat Pieter van Foreest door deze lange leegstand eigenlijk maatschappelijke onverantwoord bezig is door een centraal gelegen complex niet in te zetten voor hetgeen voor de inwoners van Westland heel dringend nodig is.

Ook het perceel, eigendom van de Gemeente -gelegen bij en rond de Naaldhorst-, dient op korte termijn als een aparte ontwikkeling bebouwd te worden. Naast Westland Verstandig vroegen een aantal andere politieke partijen dat al, maar ook de Seniorenraad Westland, KBO-PCOB, woongroepinitiatief Naaldwijk. Dat kan. Zo nodig dient met Pieter van Foreest overleg gevoerd te worden over een nadere kadastrale grenzenaanpassing.

Overigens meent Westland Verstandig dat daarnaast de Gemeente een herhaalde poging moet doen het Naaldhorstcomplex te kopen en Pieter van Foreest toe te zeggen dat in 2027 nieuwbouw elders kan plaatsvinden bijv. in het thans in voorbereiding zijnde plan rond de zgn. Puntzak (Vlietweg) in Naaldwijk of elders. Met een beetje goede wil moet dit toch mogelijk zijn en wordt een win/win situatie gecreëerd. Bebouwing van het oude Naaldhorstcomplex kan dan snel plaatsvinden.

De vragen:

  • Kan het College de stand van zaken geven van de voortgang van de plannen voor de Witte Brug en het voormalige Dario Fo-gebouw in Poeldijk en wanneer kan de start worden verwacht? Als dat niet op korte termijn te voorzien is wat is de reden van het trage verloop en wat gaat het College doen aan versnelling? Is het niet goed bij dit soort plannen halfjaarlijks vanuit de Gemeente onze inwoners te informeren over de stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen?
  • Wanneer wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling op de gemeentegronden rond de oude Naaldhorst en is het College bereid om met Pieter van Foreest het overleg opnieuw te gaan voeren over verkoop van het naastgelegen oude Naaldhorstcomplex aan de Gemeente en daarbij in te brengen hetgeen hierboven is verwoord?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top