skip to Main Content

Vragen aan College inzake Stoppen activiteiten geplande tijdelijke woningen Waellandweg / Poeldijkseweg Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

9 augustus 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Stoppen activiteiten geplande tijdelijke woningen Waellandweg / Poeldijkseweg Monster

Vraag 126 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft enige maanden geleden aangegeven vooralsnog onder strakke voorwaarden alsnog te willen bezien of de bouw van tijdelijke starterswoningen op vorenstaande locatie mogelijk en snel haalbaar is. Nu is ons wel duidelijk dat deze locatie op veel / te veel weerstand stuit en dus per direct alle inspanningen vanuit de Gemeente moeten stoppen. Realisering zal in ieder geval meerdere jaren duren en die tijd hebben we niet. Alle aandacht moet gegeven worden aan een andere locatie. Deze is er en alle middelen moeten worden ingezet voor het nieuwe plan.

Vraag:

  • Is het College het met onze fractie eens dat een snelle realisering van tijdelijke of verplaatsbare woningen op te veel weerstand stuit en dat direct moet worden gestopt met dit plan?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top