skip to Main Content

Vragen aan College inzake uitbreiding aantal verpleeghuisbedden in de komende tijd

22 maart 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake uitbreiding aantal verpleeghuisbedden in de komende tijd

 

Vraag 195 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft de ambitie om alle Westlanders in Westland als zij dat nodig hebben een verpleeghuisbed te geven. Ook in het coalitieakkoord werd daarop ingezet.

Gelukkig heeft dit College inmiddels stappen gezet. Die bedden komen in het nieuwe plan Waelpolder (70 plekken), De Kreek (ca. 60 plekken), Rozenhof (ca. 60) en de nieuwe Naaldhorst (ca. 120 plekken). Realisering tussen 2025 en 2027. Het duurt Westland Verstandig eigenlijk te lang, maar het is natuurlijk wel een feit dat voor de realisering veel partijen nodig zijn. In eerdere bestuursperiodes lukte het de toenmalige Colleges met CDA, LPF, VVD, ChristenUnie-SGP niet om ook maar iets van de grond te krijgen.

Westland Verstandig heeft wel nog een aantal vragen. Met name de realisering van de nieuwe Naaldhorst zou bespoedigd kunnen worden. Voorts waren er ook nog andere plannen. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van de Kreek. Westland Verstandig is zeer positief over wat er wel bereikt is.

De navolgende vragen:

  1. Kan het College met de Raad delen de toezeggingen die de diverse instellingen en het Zorgkantoor gedaan hebben en waaruit de aantallen en de opgegeven realiseringsjaren blijken?
  2. Kan aangegeven wanneer in 2025 de uitbreiding van de Kreek een feit is?
  3. Eerder was sprake van uitbreiding van de Opmaat in Monster. Waarom gaat dat niet door?
  4. Eerder was sprake van vernieuwing van de Triangel in De Lier. Gaat die nog door inclusief tijdelijke behuizing in De Lier?
  5. Komt er in Wateringen-Noord in het zgn. transformatiegebied ook niet een voorziening zoals in Waelpolder?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Back To Top