skip to Main Content

Vragen aan College inzake gemeentelijke monumenten op de Algemene Begraafplaats aan de Geestweg in Naaldwijk

25 maart 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake gemeentelijke monumenten op de Algemene Begraafplaats aan de Geestweg in Naaldwijk

 

Vraag 196 2022-2026

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen vragen binnen over de Algemene Begraafplaats aan de Geestweg in Naaldwijk.

Het hek zou monumentaal zijn en in 2006/2007 heeft Dorp, Stad en Land een beoordeling gegeven dat delen van de Algemene Begraafplaats als monumentaal moeten worden aangemerkt. Er bestaat in ieder geval geen duidelijkheid over wat wel en niet tot het monument behoort en of met name de oude graven / stenen monumentaal zijn. Op dit moment zouden ook werkzaamheden uitgevoerd worden.

De navolgende vragen:

  1. Wat is de gemeente van plan te gaan doen in het oude deel van de Algemene Begraafplaats aan de Geestweg?
  2. Kan het College aangeven wat exact als monumentaal beschermd is op de betreffende begraafplaats?
  3. Worden monumentale graven geruimd of worden die ontzien ongeacht of deze nog een rechthebbende hebben?
  4. Kan duidelijkheid gegeven worden over het ruimingsbeleid op delen van de begraafplaats waar monumentale graven met cultuurhistorische waarde liggen en wat gebeurt er dan met de tussenliggende graven?
  5. Wat gaat er gebeuren met de ruimte tussen de monumentale graven. Worden die weer opnieuw hergebruikt voor nieuwe graven?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Back To Top