skip to Main Content

Vragen aan College inzake complex Witte Brug Poeldijk

25 maart 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake complex Witte Brug Poeldijk

 

Vraag 197 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door Westlandse jongeren die tijdelijk wonen in het complex van de Witte Brug in Poeldijk.

Zij zijn opgeschrikt door de inhoud en teneur van de LPF artikel 42 vraag over de verpaupering van de Witte Brug en het bijvoegen door LPF van vermoedelijk oude foto’s van vóór de verhuur aan hen door Ad Hoc. LPF pleit voor snelle sloop of plaatsen van hoge hekken en een einde maken aan de “zichtbaar zijnde verpaupering”. De 15 Westlandse jongeren die er wonen achten deze vragen onjuist en ongegrond. Zij allen zijn enorm blij met deze woningen die er aan de binnenzijde goed uitzien. Binnenkort vertellen ze hun positieve verhaal ook in het Nieuwsblad Westland en hoe blij ze zijn dat ze daar tijdelijk mogen wonen.

De bewoners stuurden onze fractie foto’s toe van de situatie per heden.

 

 

Westland Verstandig wil natuurlijk ook dat de nieuwe eigenaar snel wonen met zorg, zoals beloofd, gaat ontwikkelen maar zolang dat nog niet gebeurt, dat 15 Westlandse jongeren de kans moeten krijgen hier tijdelijk te wonen. Ten onrechte wordt vanuit een politieke partij – los van de voorziene bouw- aangedrongen op sloop of plaatsing hoge hekken. Vreemd omdat alle politieke partijen roepen dat Westland starterswoningen moet bouwen, maar als het daar echt om gaat dan blokkeert men met onjuiste argumenten een goed plan voor de bouw van starterswoningen aan de Middel Broekweg en bestaat kritiek op het tijdelijk gebruiken door jonge Westlandse starters van gebouwen zoals de Witte Brug en worden allerlei mistoestanden geframed.

De navolgende vragen:

  1. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort percelen en gebouwen die wachten op nieuwbouw nou net in gebruik gegeven moeten worden aan onze Westlandse jonge starters die dringend om woonruimte verlegen zitten?
  2. Welke eisen en voorwaarden stelt de gemeente aan dit soort tijdelijke ingebruikgeving door in dit geval Ad Hoc die het beheer voert namens de eigenaar?
  3. Is het College bereid om identieke tijdelijke verhuur te bevorderen in gebouwen elders in Westland die wachten op sloop en nieuwbouw en daartoe overleg te voeren met de eigenaren ?
  4. Houdt de gemeente ook toezicht op de wijze van gebruik? In Poeldijk bij de Witte Brug staat ook nog een ander deel dan het deel waar nu de jongeren wonen leeg en in dat deel is de asbest verwijderd en ziet er minder goed uit. Kunnen daar -na enig herstel- wellicht ook tijdelijk jongeren gehuisvest worden?
  5. Eerder vroeg Westland Verstandig naar de stand van zaken van de eventuele nieuwbouw op deze locatie en waardoor het allemaal zo lang weer moet duren. Dat doen we nog maar weer een keer. Dus hoe staat het ermee?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Back To Top