skip to Main Content

Westland Verstandig legt nog een keer uit de problematiek van de gedwongen huisvesting van statushouders in Westland

Westland Verstandig legt nog een keer uit de problematiek van de gedwongen huisvesting van statushouders in Westland. Acties zijn nodig om onze sociale huurwoningen te ontzien!

 

  1. De situatie en problematiek

De gemeente Westland is verplicht alleen al dit jaar honderden statushouders te huisvesten. Dat is al jaren het geval, zij het dat het aantal ieder jaar fors oploopt. Die verplichting moet Westland nakomen omdat anders de Provincie ingrijpt. Westland wil geen asielzoekers huisvesten en dan is het wel strategisch goed om mee te werken aan deze verplichting. Westland kan haar verplichtingen ook niet ontlopen hoe graag we dat ook zouden willen. Westland kwam, ook toen CDA / LPF / VVD / CU-SGP bestuurden vóór 2022, die verplichting na door de statushouders te huisvesten in vrijkomende sociale huurwoningen. In Westland hebben we ca. 10.000 sociale huurwoningen. Daardoor werden onze eigen inwoners die vaak al heel lang wachten op een dergelijke woning gepasseerd en dat is natuurlijk krom.

  1. De andere en nieuwe oplossing

In het coalitieakkoord van Westland Verstandig, GBW en VVD staat dan ook dat huisvesting van statushouders anders moet plaatsvinden dan in de jaren vóór 2022. Het CarltonHotel werd vanaf februari  2022 door de gemeente gehuurd voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. In 2023 werd het hotel te koop gezet en -naar verluidt- wilde het COA het hotel kopen voor de opvang van asielzoekers. Daar de gemeente Westland al huurde, kreeg zij bij de verkoper gedaan dat de gemeente kon kopen. Voor de Oekraïners in het hotel werden snel andere plekken gevonden (De Lier, Monster, Poeldijk en Honselersdijk). Het hotel ging fungeren voor de huisvesting van ca. 120 verplicht te huisvesten statushouders, 40 Oekraïners en 10 Westlanders met urgente woonproblemen. Daarmee konden in 2023 de vrijkomende en nieuwe sociale huurwoningen naar bij voorkeur Westlandse inwoners. Dat is ook zo gegaan! Westland Verstandig sprak veel inwoners die gebruik maakten van de noodhuisvesting en die waren content met de noodopvang. Hetzelfde geldt voor de in het hotel verblijvende Oekraïners en statushouders. So far so good.

  1. Gevolgen huisvesting in CarltonHotel

Vanaf de aankoop van het hotel was duidelijk dat de statushouders na ongeveer 6 maanden moesten doorstromen naar andere behuizing. Na 6 maanden betaalt het Rijk niet meer voor de huisvesting en ontvangen de statushouders zelf een (lagere) uitkering. Doorstroming zou moeten plaatsvinden in flexwoningen of tot woningen omgebouwde bedrijfspanden. Het is bekend dat een aantal locaties in Westland voor flexwoningen werden genoemd, maar bij iedere genoemde locatie kwam grote weerstand vanuit de omwonenden. Bij bezwaren is de realiteit dat het vele jaren duurt voordat realisering kan plaatsvinden. Voor Westland Verstandig reden om die locaties dan maar terug te trekken. Immers de bouw moest snel gebeuren en als dat niet lukt, dan geen geld en schaarse tijd van onze ambtenaren inzetten maar snel uitkijken naar mogelijke andere locaties.

  1. Kantoorpand Tiendweg

Gelukkig komt er nu wel enige beweging. Het kantoorpand naast het hotel kan omgebouwd worden tot 48 kleine woningen van nog geen 40 m2 die dan verhuurd worden aan statushouders en wat Westland Verstandig betreft ook voor een deel aan Westlandse woningzoekenden. De statushouders betalen de huur zelf van hun inkomen (loon of bijstandsuitkering) en ontvangen van het Rijk huurtoeslag. De eerste stap wordt hopelijk daarmee gezet. De Raad moet nog instemmen met dit plan. Hopelijk slaagt het College er snel in om volgende stappen te maken en andere gebouwen / bedrijfspanden om te bouwen dan wel een locatie te vinden waar geen weerstand is. Dat laatste lijkt een mission impossible, maar wie weet …

  1. Weinig begrip en uitleg

Natuurlijk bestaat in Westland weinig begrip voor de problemen rondom de opvang van statushouders. Waarom krijgen zij wel een woning en onze inwoners die al lang wachten op een woning lijken gepasseerd te worden. Politieke partijen zoals LPF, GBW en zelfs CDA, VVD en D66 spelen daarop in, tegen beter weten, vanwege mogelijk politiek gewin. Zij framen ook zaken en keuren alles wat er gebeurt af. Ook die partijen weten immers dat de gemeente Westland de statushouders wel moet laten wonen. Zij weten dat alle andere oplossingen dan opvang in het hotel en doorstroming slechter zijn. Immers bij geen hotel of woningen in kantoren zullen alle jaarlijks beschikbare sociale huurwoningen in Westland nagenoeg allemaal alleen maar aan statushouders moeten worden toegewezen door onze woningcorporaties. Dat laatste wil toch niemand, maar zal wel het gevolg zijn van scenario’s die LPF Westland, maar ook de andere partijen, voorstaan. Ook komen die partijen niet echt met andere oplossingen. Door alleen maar “tegen” te zijn los je het vraagstuk echt niet op!

  1. Gewenste lagere aantallen niet des gemeente

Natuurlijk pleit ook Westland Verstandig voor een lagere instroom van asielzoekers in Nederland, maar helaas gaan we daar niet over. Wellicht dat het nieuwe Kabinet dat wel voor elkaar krijgt. Als dat lukt, dan zouden we met het hotel en enkele doorstroomlocaties het gedwongen huisvestingsprobleem kunnen tackelen. Bedacht moet ook worden dat statushouders liever in een grotere stad willen wonen en ook nu zien we al veel van hen in die richting vertrekken vanuit het hotel. Zij tellen wel mee in de verplicht te huisvesten statushouders.

Als u vragen hebt over het vorenstaande neemt u dan contact op 06-53401068 of info@duijsens.net.

Back To Top